Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ortaöğretim kurumlarının uluslararası program uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönergesi 09/08/2019 tarihinde yayımlandı. Yönergenin “İnsan kaynakları bölümü altındaki MADDE 7 – (1) Uluslararası program uygulayacak okullarda” kısmının (d) maddesinde mesleğimize atıfta bulunulmakta; fakat bugüne değin MEB “kütüphaneci” kadrosu açmamış ve açmamaya da devam etmektedir. Böyle bir yönerge hazırlanıyor; ama kadro açılmıyor!!!! Umarız MEB, yönergelerine uyar ve okul kütüphanelerine kütüphaneci kadrosu açar!

Yönerge‘nin tüm maddeleri aşağıdaki gibidir:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ortaöğretim kurumlarının uluslararası program uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ortaöğretim kurum lavının uluslararası program uygulamasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 7/9/2013 tarihli ve 2.8758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği dayanak alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

b) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

c) Koordinatör: Uluslararası programlar kapsamında yürütülen eğitim ve öğretimle ilgili iş ve işlemleri program koordinatörüne bağlı olarak program bazında yürüten ve koordine sağlayan öğretmeni/öğretmenleri,

ç) Müdür: Uluslararası programın/programların uygulandığı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim düzeyindeki resmi eğitim kurumunun en üst yöneticisini,

d) Okul: Uluslararası programın/programların uygulandığı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim düzeyindeki resmi eğitim kurumunu,

e) Program Koordinatörü: Uluslararası programlar kapsamında yürütülen eğitim ve öğretimle ilgili iş ve işlemleri ilgili birimlerle koordinesini sağlayan öğretmeni,

f) Taban Puan: Ortaokul veya imam hatip ortaokulunu tamamlayan öğrenciler için ortaöğretime yerleştirilmelerinde esas alman ve Bakanlıkça yapılan merkezi sınav sonucunda, merkezi sınavla öğrenci alan eğitim kurulularında smıf düzeyinde oluşan ve e-Okul sisteminde kayıtlı bulunan puanı,

g) UP: Uluslararası Bakalorya (IB), Advanced Placement (AP), Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifika Programı (IGCSE) ile benzer nitelikteki diğer öğretim programlarını kapsayan uluslararası programları,

ifade eder.

İlkeler

MADDE 5 – (1) Uluslararası programa şartlan uygun olan ortaöğretim kurumlarında, UP uygulamasına yer verilebilir. Bu programların uygulanmasında, programın gerekleri yerine getirilir.

Uluslararası programın amaçları

MADDE 6 – (1) Uluslararası programların uygulanmasındaki amaç; ülkemizin ihtiyacı olan araştıran, sorgulayan, bilgili, iletişim kuran, açık görüşlü, duyarlı, risk alan, dengeli ve dönüşümlü düşünen, kendi alanlarında uzman olmanın yanında diğer alanlar hakkında da genel bir bilgisi olan, uluslararası gelişmeleri takip edebilen, hayat boyu öğrenmeye açık, analitik ve eleştirel düşünebilen bireyler yetişmesine katkı sağlamaktır.

İnsan kaynakları

MADDE 7 – (1) Uluslararası program uygulayacak okullarda;

a) Okul müdürünce, UP kapsamında uygulanacak program hakkında bilgi sahibi olan bir öğretmenin program koordinatörü olarak görevlendirilmesi,

b) Aynı okulda birden fazla UP uygulanması durumunda her programın başına bir öğretmenin koordinatör olarak görevlendirilmesi,

c) Programda anadilde okutulabilecek dersler ile Türk dili ve edebiyatı dersi hariç olmak üzere diğer dersleri, programın gerektirdiği yabancı dilde okutabilecek ve gerekli kaynak ile yazılımları kullanabilecek öğretmenlerin görevlendirilmesi,

ç) UP kapsamında okutulması planlanan derslerden herhangi birinde okulun kadrolu öğretmenlerinden aranılan nitelikte öğretmen bulunmaması durumunda ilgili mevzuatı çerçevesinde norm durumuna bakılmaksızın başka eğitim kurulularından veya ücret karşılığında öğretmen ya da üniversitelerden öğretim görevlisi görevlendirilmesi,

d) Kütüphanecilik veya bilgi ve belge yönetimi bölümü mezunu bir personelin bulunması,

e) Koruma ve güvenlik elemanının bulunması,

gerekmektedir.

(2) Personel görevlendirmelerinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinden gerekli onay

alınır ve bu Yönerge kapsamında çalıştırılacak personele yönelik bir sözleşme yapılır.

Öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Okul içinden ve dışından UP’ye başvuracak öğrencilerde;

a) Uygulanacak programın başladığı sınıf düzeyinde olmak,

b) Okul yönetimince yapılacak ilgili yabancı dil ile gerekli görülmesi halinde diğer derslerden yeterlik sınavında başarılı olmak,

c) Veli tarafından okul yönetiminin belirlediği şartnameyi kabul etmek ve uluslararası programa katılım ücretini süresi içinde ödemiş olmak,

şartları aramı*.

(2) Uluslararası programa başvuru yapan öğrenci sayısının ilgili program için belirlenen kontenjandan fazla olması durumunda okul yönetimince yapılan yeterlik sınavında alınan puana bakılır, puanı yüksek olan öğrenciye öncelik verilir. Eşitlik olması halinde bir önceki sınıfın yılsonu başarı puanına bakılır.

(3) Okul dışından gelecek öğrenciler ile birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyan Öğrencilerde taban puan şartı aranmaz, okulun normal nakil sürecindeki boş kontenjan ve taban puanı etkilenmez.

(4) Okul dışından gelecek öğrencilerden, programı bırakan öğrenci bıraktığı tarih itibarıyla; programı tamamlayan öğrenci ise 12 nci sınıfa devam etmek üzere geldiği okula gönderilir.

(5) Öğrencilerin nakil ve geçişleri e-Okul sistemi üzerinden yapılır.

(6) Programa kabul edilen öğrencilerin ortaöğretim yılsonu başarı puanları, programa devam ettikleri okul tarafından e-Okul sistemine işlenir.

(7) Programa kabul edilen öğrencilerin velileri ile EK-l’de yer alan sözleşme imzalanır.

(8) Sözleşme hükümlerini yerine getirmeyenlerin UP ile ilişiği kesilir. Programla ilişiği kesilen öğrenci, kendi okulunda ulusal programa devam ettirilir.

Komisyonun oluşturulması ve görevleri

MADDE 9 – (1) Eğitim kurumunda; UP uygulamalarına yönelik bir komisyon kuruluç**-^ Birden fazla uluslararası program uygulanması durumunda ise her bir program için^yrı/P komisyon oluşturulur. ^

(2) Komisyon; okul müdürünün başkanlığında ilgili uluslararası program koordinatörü, programa dahil sertifikalı öğretmen ile UP’de öğrencisi bulunan iki veliden oluşur.

(3) UP’de öğrencisi bulunan veliler eğitini kurumu yönetiminin çağrısı ile komisyon için kendi aralarından en geç ekim ayı sonuna kadar salt çoğunluğun katılımı ve oy çokluğu ile iki asıl ve iki yedek üye seçer.

(4) Komisyonun görev süresi oluşturulduğu tarihten itibaren bir yıldır.

(5) Komisyon;

a) Başkanın daveti üzerine tüm üyelerinin katılımı ile toplanır.

b) Uluslararası programa katılım şartnamesini lıazırlar/günceller.

c) Uluslararası program organizasyonuna yıllık olarak ödenen aidat, uluslararası program kapsamında; istihdam edilecek personel, öğretmen eğitimi, program kapsamında okula alınacak araç ve gereç, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilecek faaliyetlere katılım ile fiziki kapasitenin artırılmasına yönelik giderler dikkate alınarak talimini uluslararası program bütçesini hazırlar.

ç) Öğrencilerin bir defa ödemesi gereken uluslararası programa katılım ücretini EK-2’de yer alaıı formu düzenlenmek suretiyle belirler.

d) Okulda uygulanacak uluslararası program kapsamında okutulacak ders kitapları ile dersin Özelliğine göre kullanılacak materyalleri ilgili zümrenin tavsiye kararma göre belirler.

e) Kararlarını oy çokluğu ile alır.

f) Kararlan, karar defterine işler ve imza altına alır.

UP kapsamında yapılacak harcamalar ve denetim

MADDE 10 – (1) UP kapsamında öğlencilerden alınan ücretler öğrenci velisi tarafından, komisyon kararıyla eğitim kurumu adına açılan banka hesabına yatırılır.

(2) UP kapsamında yapılacak harcamalar, komisyon üyelerinin oy çokluğu ile alacağı kararla yapılır.

(3) Okul müdürü ile birlikte komisyonca belirlenen bir üye bankadan para çekmeye yetkilidir. Komisyonca belirlenecek esaslar doğrultusunda internet bankacılığı kullanılabilir.

(4) Harcamalara yönelik gelir ve gider defteri tutulur, belgeler ilgili mevzuatına göre muhafaza edilir.

(5) Komisyonun faaliyetleri, yılda en az bir kere Bakanlık/valilik veya il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından denetlenir.

Denetleme kurulunun oluşturulması ve görevleri

MADDE 11 – (1) Eğitim kurumunda; UP uygulamalarına yönelik bir denetleme kurulu kurulur. Birden fazla uluslararası program uygulanması durumunda ise her bir program için ayrı bir denetleme kurulu oluşturulur.

(2) Denetleme kumlu; öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen ile UP’de öğrencisi bulunan iki veliden oluşur. Kurul, kendi arasından bir başkan seçerek görev ve iş bölümü yapar.

(3) UP’de öğrencisi bulunan veliler eğitim kurumu yönetiminin çağrısı ile denetleme kurulu için kendi aralarından en geç ekim ayı sonuna kadar salt çoğunluğun katılımı ve oy çokluğu ile iki asıl ve iki yedek üye seçer.

(4) Kurulun görev süresi komisyonun görev süresi ile sınırlıdır.

(5) Kurul;

a) Üç ayda bir komisyonun faaliyetlerini inceler.

b) Ara raporları ve nihai raporu hazırlar.

e) Ara raporlarım bilgi ve gereği için komisyona sunar.

d) Komisyonun faaliyetlerine ilişkin nihai raporu eğitim kurumu yönetiminin çağrısı ile düzenlenecek toplantıda ilgili velilere sunar. /

(6) Belgeler ilgili mevzuatına göre muhafaza edilir.

Sınıf mevcutları

MADDE 12 – (1) Sınıf mevcudu; programın başlangıcında en az 8, en fazla 20 öğrenciden oluşur. Sınıf mevcudu dolmadan yeni bir şube açılamaz. Başlayan programa devam eden öğrenci sayısının düşmesi halinde programa devam edilir.

(2) Her sınıf seviyesi için en fazla 4 şube açılabilir.

Ders araç ve gereçleri

MADDE 13 – (1) UP kapsamında okutulacak ders kitapları ile dersin özelliğine göre kullanılacak materyaller komisyonca belirlenir ve öğrenci velisi tarafından tedarik edilir.

Sorumluluk

MADDE 14 – (1) UP uygulayan okulun müdürü; Türk Milli Eğitiminin amaçlan doğrultusunda bu Yönerge kapsamında yürütülen iş ve işlemlerden ilgili mevzuat hükümlerine tabi olup gerçekleştirilen faaliyetler ile harcamalardan sorumludur.

Çeşitli hükümler

MADDE 15 – (1) Yaz okulu uygulayan okullar için uluslararası programlar yaz okulu ile birlikte başlar. Öğrencinin katılmaması halinde, devam etmediği derslerin telafisi yapılmaz.

(2) Yaz okulu süresince pansiyonda kalacak öğrenciler, ilgili mevzuatı çerçevesinde pansiyonda barınma ücretini öderler.

(3) Programda okutulacak dersler okul yönetimince belirlenir. Öğrencinin farklı bir ders almak istemesi halinde ücreti, o dersi almak isteyen öğrenci velisince ayrıca ödenir.

(4) Uluslararası programa kayıtlı öğrenciler, ortaöğretim kurumlan haftalık ders çizelgesinde yer alıp uluslararası programda yer almayan ya da eksik kredi ile yer alan derslerden sorumlu tutulur. Sorumlu derslerle ilgili iş ve işlemler Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönerge, onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüleyin