İstanbul Üniversite​si BBY- THS Bölüm Görüşü

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Canatar üst yazısı ve imzasıyla Dekanlığımıza ve oradan  Rektörlüğümüz aracılığıyla ÜAK’a sunulmak üzere hazırlanan “THS Hakkında Bölüm Görüşü”.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü Mezunlarının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36/Iı Maddesinde Teknik Hizmetler Sınıfı İle 36 Ncı Maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (A/4) Numaralı Bendi Gereği Teknik Kadroya Atanabilirliğine İlişkin Bölüm Görüşü

Günümüzde, kayıtlı, güvenilir ve doğru bilgiye, hızlı bir şekilde erişim son derecede büyük bir önem kazanmıştır. Kütüphane, arşiv, dokümantasyon ve enformasyon merkezi, bilgi merkezi, bilgi-belge merkezi gibi adlar altında faaliyet gösteren kuruluşlar, kayda geçmiş ve güvenilir bilgilere erişimi sağlayan merkezlerdir. Özellikle bilimsel faaliyetler açısından çok önemli olan doğru bilgi kaynaklarına erişim, bu merkezlerle en iyi şekilde yapılmaktadır. Bu merkezler ise sağlama, depolama, sınıflama, dizinleme ve kaynaklara en kısa sürede erişimi sağlama gibi hizmetleri düzenli, sistemli ve bilimsel bir şekilde gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Bu kuruluşlarda ‘kütüphaneci’, ‘arşivist’, ‘dokümantalist’, ‘bilgi uzmanı’, ‘bilgi yöneticisi’ gibi değişik unvanlarla çalışan profesyonel elemanlar, günümüzde ‘bilgi profesyonelleri’ kategorisinde yer almaktadırlar.

Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz, bu ünvanlarla ve teknik hizmetleri de içine alan bir hizmet anlayışı ile çalışma hayatına atılmaktadırlar. Üniversite kütüphanecisi olarak çalışan mezunlarımızın, bağlı bulundukları kurumlarda THS (A/4)’na geçirilmemesi veya bu kadroya geçen kütüphanecilere geriye dönük zimmet çıkarılması gibi yaşanan olumsuz gelişmeler, Bölümümüzü böyle bir görüş hazırlamaya yöneltmiştir.

Bölüm derslerimizin büyük bir kısmı, hem örgün hem de ikinci öğretime yönelik olarak, teknik ve teknolojik gelişmelerin uygulamalı olarak işlendiği derslerdendir. Bu dersler, Fakültemiz bilgisayar laboratuarında uygulamalı olarak yapılmaktadır. 1. sınıf derslerinden Bilgi Teknolojilerine Giriş1-2; 2. sınıf derslerinden Bilgiye Erişim 1-2; 3. sınıf derslerinden Dizin ve Öz Hazırlama, Sınıflama Sistemleri, Veritabanları; 4. sınıf derslerinden Bilgi Ağları, Arşivlerde Bilgisayar Kullanımı bu dersler arasındadır. Bilgisayar laboratuarında yapılmayan ancak teknik hizmetlere ait bilgileri içeren derslerimiz ise 2. sınıf derslerinden Derme Oluşturma ve Geliştirme; 3. sınıf derslerinden, Arşivlerde Belge Yönetimi1-2, Elektronik Dergiler, Bilgi Mimarisi;  4. sınıf derslerinden Arşivlerde Tasnif ve Kataloglama, Bilgi Merkezi Kurma ve Geliştirme, Arşivlerde Dokümantasyon, Belgelerin Korunması ve Restorasyonu adlı derslerdir.

Bölüm derslerinin teorik ve uygulamalı içeriğinin teknolojik gelişmelerle yakından ilgili oluşu, eşit ağırlıklı puan ile öğrencilerimizin Bölümümüze alınmaları, mezuniyet sonrasında çalışmaları sırasında teknik hizmetlere dair çalışmalarının yoğun oluşu nedenleriyle mezunlarımızın bağlı bulundukları kurumlarda THS (A/4)’na geçirilmeleri son derecede doğru bir karardır. Yapılan çalışmalar sonucu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 05/03/2010 tarih ve 7996 sayılı kararı ile, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan “Folklor Araştırmacısı, Müze Araştırmacısı, Kütüphaneci, Arşivci, Kitap Patologu ve Sosyolog” unvanlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36/II maddesinde Teknik Hizmetler Sınıfı ile 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (A/4) numaralı bendi kapsamında değerlendirilmesine karar vermiştir. Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı’nın olumlu mütalaaları neticesinde 27/09/2010 tarih ve 2010/1092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile adı geçen unvanların hizmet sınıfı değişmiştir. Bölüm olarak bu gelişme bizim için çok önemlidir. Bu sayede pek çok mezunumuz, kamu kütüphanelerini, kamu arşivlerini daha çok tercih ederek atanmışlar; buralarda yaşanan sıkıntıların giderilmesinde önemli rol oynamışlardır.

Ancak bugün, 27/09/2010 tarih ve 2010/1092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında geri adım atılacağını üzüntüyle öğreniyoruz. Mesleğimize ait güzel gelişmelerin yaşandığı bu dönemde kamu bilgi merkezlerimizi nitelikli personel ayrıcalığından mahrum edilmemesi ve atanmış mezunlarımızın haklarının ellerinden alınmaması dileğindeyiz. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunlarının almış olduğu eğitimin içeriğine bakarak, mezunlarımızın ve mesleğimizin geleceğini en güzel şekilde etkileyecek karara varılacağı inancındayız. Bu konudaki Bölüm görüşümüz, ders içerikleri de incelendiğinde görüleceği gibi, mezunlarımızın Teknik Hizmetler Sınıfı ile Devlet Memurları Kanunu’nun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (A/4) numaralı bendi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği şeklindedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.
 

İstanbul Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Kaynak: Kutup-l (Yard. Doç. Dr. Işıl İlknur Sert)

Hakkında: BBY Haber

Avatar
13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com
Yorum yapmadan önce lütfen okuyunuz!

YORUM YAP