THS’de kronolojik gelişme analizi

* Aşağıdaki durum değerlendirme hem sosyologların ve hem de kütüphanecilerin Teknik Hizmetler Sınıfı sürecinde yaşanan gelişmeleri özetleyen, analiz eden bir yazıdır ve  Sosyologlar Forumun‘dan alıntıdır.

1) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) 14/09/2009 tarihli ve B.030.0.EÖB.0.00.00.01 sayılı yazı ile; Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan bazı unvanların (kütüphaneci, arşivci, kitap patoloğu, sosyolog vb.) Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamına alınması hususunda çeşitli kurumların ve kişilerin taleplerinin bulunduğu, Yükseköğretim kurulu Başkanlığına iletilen bu taleplerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin A/4 bendi kapsamında değerlendirilmesi konusunda Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca görüş oluşturulmasının mümkün olmaması sebebiyle konunun Devlet Personel Başkanlığı (DPB) koordinatörlüğünde yapılacak çalışma ile değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

2) DPB binasında 11/01/2010 tarihinde konunun ilgilisi kurumların temsil kabiliyeti olan katılımcılarıyla toplantı düzenlenmiş eksiksiz olarak imzalanarak tutanakla alınan kararlar DPB Başkanı imzası ile YÖK’e gönderilmiştir.

“Katılımcı kurum temsilcileri konu hakkındaki görüşlerini ifade etmiş olup, yapılan değerlendirmeler sonucunda:

a) Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan kütüphaneci, arşivci, kitap patoloğu, sosyolog vb. Unvanların Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamına alınıp alınamayacağı konusunda 2547 sayılı Kanunun 43/b maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulunca karar verilmesi

b) Yükseköğretim kurulu tarafından söz konusu unvanların Teknik Hizmetler Sınıfına alınabileceğini sağlayacak mahiyette bir karar verilmesi durumunda, bu kararı müteakip, ilgili Kurum tarafından Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılması gerekmektedir.” (1)

3) YÖK, 10/02/2010 tarihli 4 ncü oturumunda kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve sosyolog unvanlarının hizmet sınıflarının GİH yerine, 24/06/1987 tarihli YÖK toplantısında alınan kararda olduğu gibi THS olduğu ve 23/09/2008 tarih ve 27006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2008/14094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile 657 sayılı DMK’nın 36. maddesinin (A-4) numaralı bendi kapsamında değerlendirilmesinin uygun olduğuna karar vermiştir. Bu karar YÖK tarafından 05/03/2010 tarih 7996 sayılı üst yazı ile bütün kurumlara gönderilmiştir. (2)

(4) Sosyologlar adına resmî yazışmaları Adalet Bakanlığı, kütüphaneci vd. unvanlar için resmî yazışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı yapmıştır. Adalet Bakanlığı 27/03/2010 tarih 33228 sayılı Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına hitaben “Sosyologların özlük haklarının iyileştirilmesi ve bu durumun kalıcı olarak çözülmesi için YÖK’ün ilgili kararı doğrultusunda GİH sınıfında istihdam edilen sosyologların THS’ye dahil edilmesi, 657 s. DMK’nın 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (A) fıkrasının dördüncü bendi kapsamında değerlendirilmesi için Bakanlar Kurulu Kararı alınması yönünde teklifte bulunulması düşünülmektedir. Bu itibarla, konu ile ilgili görüşünüzün Genel Müdürlüğümüze ivedilikle gönderilmesini arz ederim.” şeklinde mütalaa talebinde bulunmuştur. (3)

(5) DPB, 07/04/2010 tarih 6879 s. yazısı ile Adalet Bakanlığının mütalaa talebine “Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 10/02/2010 tarihli toplantısında alınan Karar çerçevesinde GİH sınıfında yer alan sosyologların THS kapsamına dahil edilmesi, amacıyla Bakanlar Kurulu Kararı istihsali yoluna gidilmesi hususu uygun görülmektedir.” şeklinde olumlu görüş vermiştir. (4)

(6) Maliye Bakanlığı, 18(06/2010 tarih 9067 s. yazısı ile Adalet Bakanlığının mütalaa talebine “GİH sınıfında yer alan sosyologların THS kapsamına dahil edilmesi yönünde Bakanlar Kurulu Kararı istihsali yoluna gidilmesi Bakanlığımızca uygun mütalaa olunmaktadır.” şeklinde olumlu görüş vermiştir. (5)

(7) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü, 07/07/2010 tarih, 3082 s. yazısı ile Adalet Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan “657 s. Kanunun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (G) bendi gereğince görüşünüzün 7 gün içerisinde bildirilmesini rica ederim.” mütalaa isteği. (6)

(8) MEB’in Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’ne 16/07/2010 tarih 36746 s. THS ve 36/A-4 olumlu mütalaası. (7)

(9) Adalet Bakanlığı’nın Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’ne 22/06/2010 tarih 73619 s. mütalaa yazısı.(8)

(10) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nün 03/08/2010 tarih 3568 s. yazı ile DPB’den görüş isteği. (9)

(11) DPB’nin Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’ne 17/08/2010 tarih 17550 s. THS ve 36/A-4 olumlu mütalaası. (10)

(12) 27/09/2010 tarih 2010/1092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Resmî Gazete yayım tarih ve sayısı 10/12/2010 – 27781) ile Kütüphaneci, Arşivci, Kitap Patologu ve Sosyolog unvanlarının hizmet sınıfı GİH yerine THS olmuştur. (11)

(13) 29/06/2011 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Folklor Araştırmacısı, Müze Araştırmacısı, Kütüphaneci, Arşivci, Kitap Patologu ve Sosyolog unvanlarının kadro atamaları başka bir işleme gerek kalmaksızın THS oldu. (644 s. KHK Resmî Gazete –mükerrer- yayım tarih ve sayısı: 04/07/2011 – 27984) “(21) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin kurumlara ait bölümlerinde yer alan Folklor Araştırmacısı, Müze Araştırmacısı, Kütüphaneci, Arşivci, Kitap Patologu ve Sosyolog unvanlı kadroların sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı olarak değiştirilmiştir.” (12)

(14) Adalet Bakanlığı’nın 15/07/2011 tarih 90732 sayılı Maliye Bakanlığı’ndan Görüş Talebi. “Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında bulunan sosyolog ve kütüphaneci kadrolarında görev yapan personelin, sözkonusu mevzuat çerçevesinde maaşlarını farklı alıp alamayacakları, alacaklar ise hangi tarihten itibaren geçerli olmak üzere alacakları ile zam ve tazminatların hangi oranlarda belirleneceği hususunda tereddüte düşülmüş olup, konuya ilişkin görüşünüzün bildirilmesini arz ederim.” (13)

(15) Adalet Bakanlığı’nın 29/07/2011 tarih 96070 sayılı devlet Personel Başkanlığı’ndan Görüş Talebi. “Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında bulunan sosyolog ve kütüphaneci kadrolarında görev yapan personelin, sözkonusu mevzuat çerçevesinde maaşlarını farklı alıp alamayacakları, alacaklar ise hangi tarihten itibaren geçerli olmak üzere alacakları ile

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 36/A-4 bendi hükmü gereğince bir derece yükselmesinden yararlanıp yararlanamayacakları hususunda tereddüte düşülmüş olup, konuya ilişkin görüşünüzün bildirilmesini arz ederim.” (14)

(16) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 04/08/2011 tarih 9287 sayılı 633 sayılı KHK’nın uygulaması konulu yazısı. “06/07/2011 tarihi itibariyle 2006/10344 sayılı Yan Ödeme Kararnamesi (Devlet memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar) gereğince, hazırlanan cetvellere uygun olarak, cetvellerde belirtilmeyen unvanlar için Kararnameye uygun olarak sözkonusu memurların maaşlarının yapılması gerekmektedir.”

(17) DPB’den YÖK’e ilgili unvanların görmüş oldukları yükseköğrenimin ‘mesleki teknik yükseköğrenim’ kapsamında olup olmadığının bilinmesi ve teknik bilimler lisansiyeri sayılıp sayılmayacaklarına ilişkin mütalaa talep yazısı. (09/08/2011-16861) (16)

(18) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 23/08/2011 tarih 10223 sayılı 633 sayılı KHK gereği yapılan atamalar ve uygulamalar konulu yazısı. “633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihdas edilen Teknik Hizmetler Sınıfında sosyolog kadrosuna 06.07.2011 tarihi itibariyle atanmış sayılmaları nedeni ile sosyologlara 17.04.2006 tarihli ve 10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın eki I Sayılı (İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı) cetvelin (B) Teknik Hizmetler Bölümünün 4.üncü Maddesinde belirtilen oranlar üzerinden yan ödeme, II Sayılı (Özel Hizmet Tazminatı) cetvelin (E) Teknik Hizmetler bölümünün 1 nci maddesinin d bendinde belirtilen oranda özel hizmet tazminatı ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3. Maddesi kapsamında 82 puan üzerinden denge tazminatı ödenmesi gerekmektedir.” (17)

(19) Kütahya Milletvekili Sn. Alim IŞIK’ın Maliye Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakanının sözlü olarak cevaplandırmasını isteyen soru önergeleri (2 adet). (24/10/2011) (18)

(20) Ardahan Milletvekili Sn. Ensar ÖĞÜT’ün Maliye Bakanının yazılı olarak cevaplandırmasını isteyen soru önergesi. (31/10/2011) (19)

(21) Adalet Bakanlığı’nın 31/10/2011 tarih 47528 s. yazısı. “devlet memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararnamenin (2006/10344) II Sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün d) unvanları (a), (b) ve (c)’de sayılmayan diğer mesleki teknik yükseköğrenimlilerden; 1-4 dereceden aylık alanlar %100, diğer derecelerden aylık alanlar %93 tazminat oranlarından faydalandırılmasını …” (20)

(22) DPB’nin Adalet Bakanlığı’na Sosyolog vd ilgili unvanlara Bir Derece verilmesi ve Yeni Düzenleme Yapılıncaya Kadar (D) Bendinden Ödeme Yapılmasına İlişkin Mütalaa Yazısı. (12/12/2011 – 21272) “Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde genel idare hizmetleri sınıfından teknik hizmetler sınıfına atanan kütüphaneci ve sosyolog kadrosunda görevli personele; 657 sayılı Kanunun 36/A-4 hükmünün uygulanması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar I sayılı cetvelin (B) Teknik Hizmetler Bölümünün 4 üncü sırasında yer alan zamlar ile II sayılı cetvelin (E)Teknik Hizmetler Bölümünün 1 inci sırasının (d) bendinde yer alan tazminatın ödenmesi uygun görülmekte olup zam ve tazminatlara ilişkin olarak ayrıca maliye Bakanlığından görüş alınması gerekmektedir.” (21)

(23) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün (17/01/2012 tarih 510 sayılı) Ardahan Milletvekili Sn. Ensar ÖĞÜT’ün 7/1107 esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin Maliye Bakanı imzalı Bakanlık Görüşü. Teknik Hizmet Sınıfında bulunan Folklor Araştırmacısı, Kütüphaneci, Arşivci, Kitap Patologu ve Sosyologların mevcut Hiçbir bendden ödeme yapılamayacağını (!) belirten yazısı. (22)

Kaynak: Sosyologlar Forumu

Yukarıdaki Kaynaklar:

(1) http://sosyologlojistik.blogspot.com/2010_01_01_archive.html

(2) http://sosyologlojistik.blogspot.com/2010/03/yokun-thsye-gecis-yazs-yurutme-kurulu.html

(3) http://sosyologlojistik.blogspot.com/2010_03_01_archive.html

(4) http://sosyologlojistik.blogspot.com/2010/04/devlet-personel-baskanlgndan-adalet.html

(5) http://sosyologlojistik.blogspot.com/2010/06/sosyologlar-mujde.html

(6) http://sosyologlojistik.blogspot.com/2010_07_01_archive.html

(7) http://sosyologlojistik.blogspot.com/2010_07_01_archive.html

(8) http://sosyologlojistik.blogspot.com/2010/06/adalet-bakanlgnn-basbakanlk-kanunlar-ve.html

(9) http://sosyologlojistik.blogspot.com/2010/08/kkgmden-dpbye-03082010.html

(10) http://sosyologlojistik.blogspot.com/2010_08_01_archive.html

(11) http://sosyologlojistik.blogspot.com/2011/01/sosyolog-ve-dort-unvan-ths-oldu.html

(12) http://sosyologlojistik.blogspot.com/2011/07/ths-ihdas-islemini-tesis-eden-kanun.html

(13) http://sosyologlojistik.blogspot.com/2011/08/ctegmden-maliye-bakanligina-giden.html

(14) http://sosyologlojistik.blogspot.com/2011/08/ctegmden-dpbye-giden-29072011-tarihli.html

(17) http://sosyologlojistik.blogspot.com/2011/08/dpbden-yoke-09082011-tarihli-yaz.html

(18) http://sosyologlojistik.blogspot.com/2011/11/kutahya-milletvekili-sn-prof-dr-alim.html

(19) http://sosyologlojistik.blogspot.com/2011/11/ardahan-milletvekili-sn-ensar-ogutten.html

(20) http://sosyologlojistik.blogspot.com/2011/10/adalet-nihayet-d-bendi-odeme-yazs.html

(21) http://sosyologlojistik.blogspot.com/2011/12/dpbnin-adalet-bakanligina-bir-derece-ve.html

Yazar Profili

Avatar
BBY Haber
13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı;

Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir.

http://www.bbyhaber.com

Hakkında: BBY Haber

Avatar
13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com
Yorum yapmadan önce lütfen okuyunuz!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göster
Gizle