İSKİ 5 Kütüphaneci alacak-Başvuru tarihleri-03-10 Aralık 2018

Memurlar.net‘ten alınan bilgiye göre; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacak.

Kamu personeli alımı sınava girmek isteyen adaylar başvurularını 03-10 Aralık 2018 tarihleri arasında https://basvuru.iski.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formunu doldurarak gerçekleştirecektir.

Bilgi ve Belge Yönetimi için açılan kadro detayları ve şartları aşağıdaki gibidir:

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde boş bulunan memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türk vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

7. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3. Bilgisayar İşletmeni kadrosu için M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

4. 3 (üç) sıra numaralı Mühendis (Erkek) kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Çevre Mühendisliği alanı ile ilgili bir Yüksek Lisans programından mezun olmak ve Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

5. 4 (dört) sıra numaralı Mühendis (Kadın) kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Çevre Mühendisliği alanı ile ilgili bir Yüksek Lisans programından mezun olmak ve Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

6. 9 (dokuz) sıra numaralı Mühendis kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

7. 12 (Oniki) sıra numaralı Mühendis kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Geoteknik, Geoteknik ve Zemin Mekaniği Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak ve Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

8. 13 (Onüç) sıra numaralı Mühendis kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Hidrolik, Hidrolik ve Su Kaynakları Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak ve Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

9. 15 (Onbeş) sıra numaralı Mühendis kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

10. 23 (Yirmiüç) sıra numaralı Kütüphaneci kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Osmanlıca Yazılan Eser ve El Yazmalarını Okumak vc Türkçeye Çevirmek Konusunda en az 140 saatlik M.E.B.’den Onaylı Sertifika sahibi olduğunu belgelemek.

11. 27 (Yirmiyedi) sıra numaralı Kimyager kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

12. 31 (Otuzbir) sıra numaralı Psikolog kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Endüstri

Psikolojisi, Endüstri ve Örgül Psikolojisi Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak.

13. 38 (Otuzsekiz) sıra numaralı Bilgisayar İşlemeni kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5

Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

14. 40 (Kırk) sıra numaralı Bilgisayar İşlemeni kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5 Yıl

İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan cıı az C seviyesinde puan almış olmak.

15. 42 (Kırkiki) sıra numaralı Bilgisayar İşlemeni kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5

Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

16. 44 (Kırkdört) sıra numaralı Bilgisayar İşlemeni kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5

Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış oimak.

3. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Sınava girmek isteyen adaylar başvurularını 03/12/2018-10/12/2018 tarihleri arasında https://basvuru.iski.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru fonnunu doldurarak gerçekleştirecektir.

Başvuru formu gerçeğe uygun olarak doldurulacak olup başvuru bilgileri yanlış ya da eksik olan adaylar kurumumuzdan herhangi bir hak talep edemeyecektir.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

03/12/2018 – 10/12/2018 tarihleri arasında hllpsb.’basvııru.iski.aov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunan adaylar arasından T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday evrak teslimi için 17/12/2018 tarihinde https://basvuru.iski.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

Adaylar httDs://basvuru.iski.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve aşağıda sayılan belgeleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:7 34060 Eyüpsultan/İstanbul adresine 24/12/2018 – 28/12/2018 tarihleri arasında (sadece iş günlerinde ve 09.00 – 17.00 saatleri arasında) ulaştıracaklardır.

– Nüfus cüzdanı veya fotokopisi,

– Diploma veya Mezuniyel Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir.)

– KPSS sonuç belgesinin inlernel çıktısı,

– 2 adet Biyometrik fotoğraf, (bir İanesi başvuru formuna yapıştırılacak)

– Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir.)

– Bilgisayar jşletmeni kadroları için M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dairtraskript belgesi,

– Özel Şartlarda belirtilen kadrolar için Yüksek Lisans mezuniyet belgesinin aslı veya fotokopisi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir.)

– Özel Şartlarda belirtilen kadrolar için YDS ya da eşdeğer sayılan sınav sonuç belgesinin internet çıktısı,

– Özel Şartlarda belirtilen kadrolar için Osmanlıca Yazılan Eser ve El Yazmalarını Okumak ve Türkçeye Çevirmek Konusunda en az 140 saatlik Sertifikanın aslı veya fotokopisi,

Adaylar tarafından teslim edilen evraklar sınav komisyonumuz tarafından incelenecek olup başvuru şartlarım karşılayan adaylar sınava girmeye hak kazanacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adaylar hllps://basvuru.iski.gov.tr adresinden sınav giriş belgelerine erişebileceklerdir.

Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

5. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Memur kadroları için yapılacak sözlü sınav 07/01/2019 – 08/02/2019 tarihleri arasında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:7 34060 Eyüpsultan/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü olarak yapılacaktır.

Sözlü sınav;

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

2) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat

konularını ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

6. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

Sözlü sınav; yukarıda belirtilen konularda 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.

Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir.

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak belirlenir. Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuzun genel ağ sayfasında!https://www.iski.gov.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak, Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:7 34060 Eyüpsultan/İstanbul İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynaklan Müdürlüğüne (6. Kat, 602 nolu oda) itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

7. DİĞER HUSUSLAR

Sınavı kazanan adaylardan atamaya teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için kurumumuzun genel ağ savfasında(https://www,iski.gov.tr) ayrıca bir ilan yayımlanacaktır.

Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Hakkında: BBY Haber

13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com
Yorum yapmadan önce lütfen okuyunuz!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

21 Son Yorumlar

 1. Arkadaşlar 91 puanla başvurcam boşuna heveslenmeyin. İSKİ’den tanıdığınız yoksa çok zor girmeniz. maaşlar 4000 civarında
  5  14
 2. Benm puanım 87 , ilk 20 deyim. . Başvuracagım arkadaşlar
  3  6
 3. Maaş farkı nedir acaba diğer kurumlara göre?
  1  3
  • Net olarak bilmiyorum ama Kültür Turizmdeki kütüphanecilerden falan daha fazlaymış. Puanınız kaç?
   1   3
  • 12. Sıradayım 87.8 ile başvurmayı düşünüyorum güzel bir kadro, puana takılıp başvurmamazlık etmeyin bence sözlü sınavda nolacağı belli olmaz herkese bol şans.
   3   5
 4. Koşullar hakkında bilgisi olan var mı ?
  2  2
  • Lojman imkanının sosyal tesislerinin olduğunu duydum ayrıca maaşı da daha iyiymiş birçok kuruma göre. Başka bilgisi olan varsa yazsın
   1   1
 5. Puanım 85.246 sıralamam 37 ama basvurmayacam. Açıkçası 80-81 puandaki arkadaşlar hatta bana kalırsa 82-83 puanlı arkadaşlar bile fazla ümitlenmesin ben basvursam çağırılmama ihtimalim çok yüksek.
  1  2
  • Neden böyle düşünüyorsunuz? Yüksek puanlılardan başvuracaklar mı var
   0   1
  • tabi yüksek puanlılar başvuracak senin puanın yüksek olsa kaçırır mısınız bu ilanı hem büyükşehir hem de iyibir kurum bak 85 puanlı arkadaşın sıralaması 37 düşün durumun vehametini ilk 20 deki herkes başvursa bu arkadaş bile mülakata katılamaz.2018 sınavından maalesef 80 altı alanlar atanmak ile uğraşmasın

   başvurular online yapıldığı için herkes şansını deneyebilir tabi
   0   1
  • Kurumla ilgili ne biliyorsun bizi de bilgilendirirsen sevinirim.
   0   1
 6. Başka başvuracak yok mu başvuracaklar KPSS puanını yazsa çok iyi olur. Bu kurum hakkında bilgisi olan var mı iyi şeyler duydum İstanbul’da olup yüksek puan alanlar için çok güzel fırsat.
  1  2
 7. puanım 81.5 başvurucam
  0  1
 8. İSKİ de Yüksek Lisans ve YDS 70 Puan ile kimlere ne iş yaptıracaklar çok merak ettim açıkçası.
  2  2
  • sevgi hanım bizim ilanımızda hiç bir şart yok zaten 1 kişilik alımda Osmanlıca meb onaylı sertifika istiyor,diğer 4 kişilik alıımda hiç bir özel şart yok yüksek lisans ve yds başka bölümler için

   benim bu sene sıralamalardan pek haberim yoktu da şimdi biraz araştırdım 20 kişi sözlüye çağrılacak 80 altına inmesi imkansız ilk 50 de puanlar 83 civarında bitiyor galiba

   güzel ilan çalışıp yüksek alanlar emeğinin karşılığını alır umarım
   2   2
 9. Neyse ya ben vazgeçtim basvurmaktan.sözlü sınav varmış. Size bol şanslar…
  1  3
 10. Ben basvuracagim insA. puanim 83.9
  1  3
 11. Kimler kaç puanla başvuracak arkadaşlar 20 kişi çağrılacak mülakata herhalde 80-81 civarı kapatır sanmıyorum daha aşağı düşeceğini atamaların iyice azaldığı bu dönemde Batı’da olmak isteyenler için güzel fırsat,eğer mülakata gitmeyecek olan varsa lütfen başvurup yakmasın

  Bu arada Osmanlıca için MEB sertifikası istenmiş bu benim aklıma başka bişeyi çağrıştırıyor,neticede biz bu dersi okulda 3-4 dönem aldık 140 saat değil çok daha fazla ,sertifikamız yok kapı gibi transkrip var ama başvuramıyoruz sizce normal bir durum mu?
  2  2
  • 1 kişi için sertifika istenmiş 4 kişi için istenmemiş. Başvuracaklar lütfen kpss puanını yazarak yardımcı olsunlar İstanbul’da kalmak isteyenler için çok güzel fırsat…
   1   1
  • 1 kişi için istendiğinin farkındayım benim puanım düşük 79 aldım ama el yazması eserler konusunda iyim sertifika saçmalığı yüzünden başvuramıycam o alıma MEB’in verdiği sertifikayı kabul ediyorlar ama koskoca üniversitede aldığımız dersleri kabul etmiyorlar,üzüldüm en azından sertifika yerine sınav yapsalardı bilen kendini belli ederdi,mebden sertifikası olanlar çok mu iyi biliyor sanki,bby mezunu olup bu sertifikayı alan var mı merak ettim okulda eğitimini aldığım dersin sertifikasını neden alayım

   Neyse 4 kişilik alıma başvurucaz da mülakata kalmam imkansız zaten sıralamaya bakarsak ilk 50 de puanlar 81-82 sen başlıyor
   0   1
Göster
Gizle