Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Arşiv Personeli İlanı-Son Başvuru Tarihi-15 Mart 2013

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde (Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı’nda “Ankara” ve Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda “İstanbul”) 3056 Sayılı Kanun’un 35 inci maddesine göre çalıştırılmak üzere,  Kırk (40) adet Sözleşmeli Arşiv Personeli kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır.

GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1-  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları haiz olmak,

2- Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin; Arap Dili ve Edebiyatı, Arşivcilik, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Fars Dili ve Edebiyatı, İlahiyat, Tarih, Tarih Öğretmenliği, Sanat Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP:2, KPSSP:3 veya KPSSP:4 puan türlerinden 70 ve üzerinde puan almak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak toplam Sözleşmeli Arşiv Personeli sayısının 5 katı aday arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır),

4-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

6-Giriş Sınavına süresi içinde başvurmak ve Giriş Sınavı için istenen belgeleri Kuruma vermiş olmak.

2- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE SINAVA GİRİŞ

Adaylar başvurularını 01-15 Mart 2013 tarihleri arasında http://www.basbakanlik.gov.tr/ ve http://www.devletarsivleri.gov.tr  İnternet adreslerinden “Sözleşmeli Arşiv Personeli Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle elektronik ortamda yapacaklardır. Başvuru formuna yüklenilecek vesikalık fotoğraf, son 6 ay içinde çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olacaktır. Adaylar internet üzerinden bilgilerini kaydedip Başvuru Formunun çıktısını alıp imzalayacaklardır.  Giriş sınavına katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 18 Mart 2013 tarihinden itibaren http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr adreslerinde, Ankara’da Genel Müdürlük ve İstanbul’da Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı hizmet binası girişlerinde ilan edildikten sonra, sınava girmeye hak kazanan bu adaylar; giriş sınavına katılabilmek için, yukarıda belirtilen başvuru formuna ilave olarak aşağıdaki belgeleri 19-29 Mart 2013 tarihleri arasında (saat 9.30-17.00)  Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Gayret Mahallesi 95. Sokak No: 3 Yenimahalle/ANKARA adresine kargo-taahhütlü posta, APS yoluyla veya elden teslim edeceklerdir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Belgeleri elden teslim edenlere Sınav Giriş Belgesi kayıt esnasında elden, kargoyla ve posta yoluyla gönderenlere sınav günü  sınavdan önce verilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır

Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin tasdikli fotokopisi (yabancı okul mezunları için denklik belgesi),

Adayın kendi el yazısı ile yazılmış; anne ve babasının adları ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile T.C. Kimlik Numarasının, iş ve ikametgâh adreslerinin de belirtildiği ve sağlık açısından görev yapmasına engel bir hali olmadığının beyan edildiği özgeçmiş formu (form http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr   adreslerinden temin edilebilecektir.)

KPSS Sonuç Belgesi.

Yanlış beyan, eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ve şartları uymadığı halde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 3- SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Adaylar;

Matbu ve el yazması Eski Türkçe (Osmanlıca) metin okuma ve transkripsiyon konularında yazılı sınav olacaklardır.

b- Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün faaliyet alanı ile ilgili olarak arşivcilik, tarih, genel kültür ve muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyetinin; Sözleşmeli Arşiv Personeline uygunluğunun değerlendirileceği sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

4- SINAV YERİ VE TARİHİ

08 Nisan 2013 tarihinde yazılı sınav, 10-12 Nisan 2013 tarihlerinde de sözlü sınav olmak kaydıyla Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Gayret Mahallesi 95. Sokak No:3 Yenimahalle/Ankara adresinde yapılacaktır. Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar 08 Nisan 2013 tarihinde saat 09:30’da yukarıda belirtilen adreste giriş belgesi ve nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

 5- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Adayların sözlü sınava katılabilmesi için yazılı sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir.

Yazılı sınavını kazanan adayların listesi 09 Nisan 2013 tarihinde http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr  adreslerinde ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Gayret Mahallesi 95. Sokak No:3 hizmet binası girişinde duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınava katılanların sınavda başarılı sayılabilmesi için Sınav Komisyonu üyelerinin her birinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan olmak kaydıyla ortalamanın 70 puan olması gerekir.

Sınavda başarılı olanların sayısı; ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Asil listenin dışında  beş (5) kişilik yedek liste ilan edilecektir. Asil listedeki adaylardan süresi içinde başlamayanların yerine yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilecektir. Yedek listedeki adayların hakları daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise, sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

Nihai başarı listesi 15 Nisan 2013 tarihinde  http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr adresleri ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde (Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı “Ankara” ile Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı “İstanbul”) ilan edilecek olup, kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Kazanan adayların kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır. Başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerinde olumsuz sicil ve mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkı saklıdır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.

Hakkında: BBY Haber

Avatar
13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com
Yorum yapmadan önce lütfen okuyunuz!

YORUM YAP

3 Son Yorumlar

 1. Avatar

  HADİ GİRDİ DIYELIM BIDE MULAKAT VAR DAYIN EGER ANKARADA MECLİSTE KOLTUGU VARSA GIRERSIN ADAMLAR NEDEN ESKI YAZI ISTEYIP ARSIV BILGISI ISTEMIYORLAR CUNKU CEMAAT ADAMLARINI ALACAK HERSEYE TAMAM BU OGRETMENLIKLER NEYIN NESI KOLTUGU RAHAT OLANLAR BI UYANIP KONUSSUNLAR

 2. Avatar

  Sayın Arc, ye hak veriyorum. Maalesef zamanında koltukları ele geçirmiş olan Arşiv yöneticilerinin eminim hiçbirisi Arşivclik yada Bilgi ve Belge Yönetimi eğitimi almamıştır. Bu bölüm mezunlarının arşivci alımlarında önceliğe sahip olduklarına dair muhakeme kapasiteleri de yoktur. Zaten ilanın veriliş tarzına bakılırsa hangi günümüzü ıskalamış bir kafa yapısında kişiler alım yapacaklar. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Sanat Tarihi, TDE Öğretmenliği niçin alıma dahil edilir anlamış değilim.

  Bunun yanında prof ünvanlı mesleğin bölüm başkanları, çeşitli dernekler neden bu çarpık durum karşısında bir şeyler yapmazlar bunu da anlayamam. İnsan oturduğu koltuğun, makamın, ünvanın azıcık hakkını vermeye çalışır. 70 üstü puan almış bir BBY mezunu örneğin 85 almış olsun, bu kişi eğer başvuranlar arasında ilk 200’e giremezse sınava bile girmeyecek.

  Bu ilanın ve arşiv camasının köşelerini tutmuş tüm sorumlularını böyle bir ilana kayıtsız kaldıkları için teessüf ediyorum.

 3. Avatar

  Arap Dili ve Edebiyatı, Arşivcilik, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Fars Dili ve Edebiyatı, İlahiyat, Tarih, Tarih Öğretmenliği, Sanat Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği…

  Bu kadar öğretmenliğin içinde ilk 200ye kaç BBY mezunu girecek acaba merak ediyorum? Tamam bazı dallardaki kişilere de ihtiyaç olabilir, o zaman ayrı ayrı kontenjan ile alım yapılması daha mantıklıdır. Bu şekilde gerekli arşivcilik vs. eğitimi görmüş kişilerin istihdamı büyük derecede azalmaktadır.