657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre
06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (c) bendi. çerçevesinde; 2022 KPSS (B) grubundan istihdam edilmek üzere, 5 adet sözleşmeli Kütüphaneci alınacaktır.

Başvuru Formu

Başvuru No:13 Kütüphaneci
* Yükseköğretim Kurumlarının Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programlarının birinden mezun olmak

ARANAN ŞARTLAR
*Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48.
maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,
*Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
*Gerektiği durumlarda mesai saatleri dışında çalışmaya engel bir durumu olmamak,
*Vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmamak,
*Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak,
*Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak,
*Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak,
*Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,
*Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde anılan kanun ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne
uygun olmak,
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1. Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan form
doldurulacaktır)
2. Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi
3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul
edilecektir)
4. Sertifika, Belge (Başvurulan pozisyonda yazıyorsa istenilecektir ve istenilen belgelerde
yer alan adayların şartlarda belirtilen belge ve sertifikaların geçerlilik süresi var ise dolmamış
olması, üzerinde yanıltıcı bilgi eksikliği olmaması ve ilanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı
tarihten önce sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi yer almayan
sertifikalar kabul edilmeyecektir.)
5. İş tecrübesi istenen pozisyonlarda, adayların istenilen alanda çalıştığına dair iş
tecrübesini gösteren belgesi gerekmektedir.
6. SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)
7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
8. 2022 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
9. Sağlık Raporu (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek -Bir tanesi Psikiyatri
olmak üzere Tam Teşekküllü Hastaneden alınmış heyet raporu)
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
* Adaylar tabloda belirtilen ilan numaralı pozisyonlardan sadece bir tanesine
başvurabilecek olup birden fazla pozisyonlara yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya
zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
* Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15
gün içinde yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle; Üniversitemiz Hisar Kampüsü’ndeki
başvuru noktasına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Noter onaylı vekâletname ile yapılan
başvurular kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve
nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
*Başvurular incelendikten sonra, KPSS (B) grubu puan sırasına göre her bir unvan için
boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday sözlü sınava girmeye hak
kazanacaktır.
*Asil adaylar güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının olumlu gelmesi
neticesinde göreve başlayacaktır.
*İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler
ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı
sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem
yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
SINAV, SINAV YERİ VE TARİHİ
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Sınav Şartı başlıklı ek 2’nci
maddesinin (c) bendi uyarınca Kurumumuzca sözlü sınav yapılacaktır. Adaylar başvuru
sonuçlarını Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı
bölümünden öğrenebileceklerdir. Sözlü giriş sınavı 16 Aralık – 20 Aralık 2022 tarihleri arasında
Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampüs, Nafi Baba Binası, 34342 Bebek/ Beşiktaş/İstanbul
adresinde yapılacaktır. Adayların sözlü sınav tarihleri hakkında detaylı bilgi www.boun.edu.tr
adresinden duyurulacaktır.
Adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı,
sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar
sınava alınmayacaktır.
Giriş sınavına katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
SINAV KONULARI VE PUANLARI
Sözlü giriş sınavı, adayların;
a. Genel Kültür,
b. T.C. Anayasası,
c. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
d. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
e. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
f. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
g. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan
verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yukarıdaki
fıkranın (a) bendi için 10 (on) puan, (b) bendi için 10 (on) puan, (c) bendi için 10 (on) puan, (d)
bendi için 10 (on) puan diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için 20 (yirmi)şer puan
üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav
ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

Giriş sınavına ilişkin değerlendirmeler 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. Sözlü
sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.
Bu şekilde hesaplanan başarı puanı, giriş sınavı başarı sırasını belirler. Sınavda başarılı
olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan
başlamak üzere sıralama yapılarak, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak tespit edilir,
komisyon gerek gördüğü takdirde başarı sıralamasına giren adaylardan yedek liste oluşturabilir.
Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen
adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Sınav sonuçları açıklanırken kazanan adayların sözlü
sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday
sıralamada üstte yer alır.
Herhangi bir nedenle ataması yapılamayan adayların yerine, başarılı sayılarak yedek sırası
gelen adayların atanma hakları, ilan tarihini takip eden 6 (altı) ay için geçerlidir. Bu süre
içerisinde atama yapılan pozisyonun herhangi bir nedenle boşalması halinde sınavı yedek olarak
kazanan adaylar başvuru formlarında yazılı iletişim bilgilerinden herhangi biri ile
bilgilendirilecek ayrıca Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli internet sitesinin “Duyurular”
başlıklı bölümünde duyurulacaktır.
Pozisyonlardan herhangi birine yeterli başvuru alınamaması ya da yapılacak sınavlar
sonucunda yeterli sayıda başarılı aday olmaması halinde, bahsi geçen pozisyona aranan nitelikleri
tuttuğu takdirde diğer pozisyona başvuran adaylardan alım yapılabilecektir.
Giriş sınavı sonuçları Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli internet sitesinin
“Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacaktır. İlgililere ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
İTİRAZ
Giriş sınavı sonuçlarına itirazlar, sonuçların Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli
internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulmasından itibaren 3 (üç) gün içinde
Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile şahsen yapılabilir. İtirazlar, itiraz süresinin
bitiminin ardından komisyon tarafından 5 (beş) gün içerisinde sonuçlandırılır ve Üniversitemize
ait www.boun.edu.tr adresli internet sitesinden ilan edilir. İtiraz sonuçları ayrıca tebliğ
edilmeyecektir.
DİĞER HUSUSLAR
Giriş sınavı sonucuna göre atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgeler, göreve
başlama ve sınav ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli internet
sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacaktır.
İlan edilen pozisyona atanmaya hak kazananlar ihtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin
farklı kampüs ve birimlerinde görevlendirilecektir.
Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına
sahiptir.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilanın hiçbir aşamasında ilgililerin adresine posta
yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampus
34342 Bebek/İstanbul Tel: 0212 359 4430

 

Başvuru Formu

Kaynak

 

 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüleyin