Bayburt Üniversitesi 1 Sözleşmeli Kütüphaneci Alımı | Son Başvuru: 29 Haziran 2022

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 1 (bir) adet Sözleşmeli Kütüphaneci alınacaktır.

İlanla ilgili ayrıntılar için tıklayınız.

 

A. GENEL ŞARTLAR

1) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

 

 

2) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) Grubundan Lisans mezunları için P3 puan türünden, Önlisans mezunları için P93 ve Ortaöğretim mezunları için P94 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

3) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.

4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık problemi ve akıl hastalığı bulunmamak.

5) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

6) 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.

 

 

7) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması,

8) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

9) İstihdam edilecek personel hizmet ihtiyaçlarına göre Üniversitemizin ilçeler dahil farklı yerleşkelerinde görevlendirilecektir.

B. BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

 

 

1) En az ortaöğretim mezunu olmak.

2) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

3) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak,

4) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak.

5) 170 cm’den kısa boylu olmamak (Herhangi bir sağlık kuruluşundan boy ve kilo gösterir Resmi belge niteliği taşıyan belge alınacaktır.)

 

 

6) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 15’den az olmamak, (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekmektedir.)

7) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,

8) Ülkenin her yerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekanda çalışmasına ve seyahat etmesine engel bir durumunun olmaması (Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır),

9) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak, MEB veya alındığı Üniversiteden onaylı, ilgili sertifikalara sahip olmak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.

DİĞER UNVANLAR

1) Aranan şartlar alanında yer alan mezuniyet, sertifika ve tecrübe şartını sağlıyor olmak.

2) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak.

C. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1) Başvuru Formu (Başvuru formu Başkanlığımız internet sayfasından temin edilecektir),

2) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

3) Hizmet Dökümü e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan Barkodlu Hizmet Belgesi ya da Barkodlu kurum isimlerini gösterir sigorta tescil dökümü ile birlikte – Barkodlu Belge Oluştur tuşuna basılarak alınması gerekmektedir.)

4) Diploma fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak doğrulama kodlu mezuniyet belgesi,

5 KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

6) Askerlik durum belgesi (e-Devlet üzerinden alınacak doğrulama kodlu),

7) Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir),

8) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık beyanı (Sağlık beyanı örneği internet sayfamızdan temin edilecektir) -Sağlık raporuna gerek yoktur.

9) Koruma ve Güvenlik Personeli kadrosuna başvuran adayların Özel Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi ve herhangi bir sağlık kuruluşundan ilan tarihinden sonra almış oldukları boy/kilo gösterir belge

10) Destek Personeli (Elektrik, Sıhhi Tesisat, Boya-Badana), Tekniker ve Teknisyen kadrosuna başvuran adayların tecrübe süresinin tespitinde e-Devletten alınan hizmet dökümü kullanılacak olup, tecrübenin tespiti için ilgili meslek kodundan sigorta yatmış olması gerekmektedir. Meslek kodunun girilmemiş olması durumunda sigorta dökümünde yer alan resmi veya özel kuruluşlardan alınmış imzalı iş deneyim belgesinin eklenmesi gerekmektedir.

11) Büro Personeli(Kalite Yönetimi) kadrosu için talep edilen sertifika fotokopisi.

D. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1) Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 (onbeş) gün içinde https://www.bayburt.edu.tr/ internet sitesinde bulunan başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak imzalı şekilde yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 15/06/2022 – 29/06/2022 (dahil) tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığında (Dede Korkut Külliyesi 21 Şubat Caddesi Trabzon Yolu Üzeri İdari Birimler Binası 69000/BAYBURT) olacak şekilde şahsen ve elden teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

2) Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki unvan için yapılan başvuru da geçersiz sayılacaktır.

3) Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

4) Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

E. SONUÇ

1) Başvuru şartlarını sağlayan adaylar arasından tüm başvurular KPSS puanlarına göre değerlendirilecektir.

2) KPSS puanı aynı olan adaylar olması durumunda doğum tarihi daha sonra olan adaya öncelik verilir.

3) Atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden 10 (on) iş günü içerisinde web sayfamızda duyurulacaktır.

4) Her kadronun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

5) Adaylar başvuru sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgilerini Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın https://www.bayburt.edu.tr/tr/personel internet adresinden takip edebileceklerdir.

6) Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacaktır.

7) Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybeder. (İstenilen belgeler ve gerekli bilgiler ayrıca duyurularda yayımlanacaktır.)

8) Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

9) Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na yapılacaktır.

İtirazlar, en fazla 10 (on) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak ulaşmayan veya T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e-posta ve belgegeçer (faks) ile yapılan itirazlar asılları gelene kadar dikkate alınmayacaktır.

10) Yerleşmeye hak kazanan adaylardan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak kaydıyla hizmet sözleşmesi imzalanacaktır. Sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

Detaylı Bilgi İçin:

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü

Personel Daire Başkanlığı

Telefon: 0 458 211 11 53 / 1178

Faks : 0458211 11 90

E-posta : personel@bayburt.edu.tr

6825/3/1-1

Hakkında: BBY Haber

Avatar
13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com

İlginizi Çekebilecek Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 Kütüphaneci Alımı | Son Başvuru: 01 Temmuz 2022

  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek …

TED Üniversitesi Kütüphane Uzmanı Alım İlanı | Son Başvuru: 22 Nisan 2022

TED Üniversitesi Ayşe Ilıcak Kütüphanesi’ nde; “Uzman” pozisyonunda görevlendirilmek üzere, görev tanımında detaylandırılmış olan süreçleri, …

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüleyin
0
Düşüncelerinizi yorum olarak eklemek ister misiniz?x
()
x