Ankara Kalkınma Ajansı Destek Personeli İş İlanı | Son Başvuru – 20 Kasım 2020

T.C. Ankara Kalkınma Ajansı bünyesinde, istihdam edilmek üzere Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunlarının da başvurabileceği toplam 2 kişilik Destek Personeli alımı gerçekleştirilecektir.

Ayrıntılar aşağıdadır.

Ankara Kalkınma Ajansı’na 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; dinamik çalışabilen, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendiliğinden iş yapabilme becerisine sahip, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay uyum sağlayabilen 2 uzman ve 2 destek personeli alımı yapılacaktır.

 

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Genel Şartlar

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
 4. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 6. Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

Destek Personel İçin Sınava Giriş Şartları

Ajansımızda istihdam edilecek 2 (iki) destek personeli için talep edilen özellikler aşağıdaki gibidir:

En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak ve Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi [ÖSYM] tarafından gerçekleştirilen ve başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan mezun oldukları okula göre aşağıdaki tabloda yer alan ilgili puan türlerinin en az birisinden en az 60 puan almış olmak,

Tablo 2: Destek Personeli Puan Türleri ve Asgari KPSS Puanı Tablosu

Mezuniyet Durumu KPSS Alınacak Destek Personeli Sayısı
PUAN TÜRÜ TABAN PUANI
Lisans KPSS P1, P2 veya P3 60 2

 

Destek Personel İçin Tercih Nedenleri

Aşağıda sayılan şartların bir veya birkaçının belgelenmesi tercih sebebidir:

 1. 35 yaşını doldurmamış olmak,
 2. En az B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,
 3. Bankacılık, mali kontrol, insan kaynakları yönetimi, bilgi ve belge yönetimi, muhasebe ve finansal raporlama alanlarından birinde asgari 5 (beş) yıl iş tecrübesi sahibi olup bunu belgelendirmek.

Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri

Başvurular, 9 Kasım 2020 tarihinde başlayarak, son başvuru tarihi olan 20 Kasım 2020 tarihinde saat 17:00’a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Ankara Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, eposta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Tablo 5: Başvuruda Sunulacak Belgeler

No Belge Uzman Destek
1 Başvuru Formu Z Z
2 Özgeçmiş ve Fotoğraf Z Z
3 Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesi Z Z
4 KPSS sonuç bilgileri Z Z
5 İş tecrübelerini gösterir işyeri unvan listesini içeren SGK hizmet dökümü veya ilgili kamu kurumundan alınacak hizmet belgesi T T
6 YDS / e-YDS sonuç belgesi ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi Z T
7 Son 1 (bir) ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi Z Z
8 Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya erteletmiş olduğunu gösteren belgeler Z Z
9 Yukarıda ilgili bölümlerde belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını gösterir diğer belgeler T T

Z: Zorunlu T: Tercihe bağlı

 

ÖNEMLİ:

Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular, eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular ve ilgisiz başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır.

 

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır (Uzman veya Destek Personeli olarak belirlenen pozisyonlardan yalnızca birine başvurulabilir, aksi takdirde her iki başvuru da kabul edilmeyecektir).

 

UYARI:

İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar. Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçek olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri haklı nedenle feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve bu kişilerin haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Ajansa yapılan başvurular, KPSS puanı ile başvuranlar için KPSS puanına göre; KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuranlar için Yönetmelik ekinde yer alan değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra adayların puan sıralaması KPSS ve varsa iş tecrübesiyle yapılan başvurular itibarıyla ayrı ayrı yapılır. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon sayısının beş katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve Ankara Kalkınma Ajansı’ nın internet sitesinde (www.ankaraka.org.tr) ilan edilir.

Yarışma sınavı daveti, Ajansın internet sitesinde yapılacağından, adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.

Sınav Yeri ve Tarihi

Yarışma sınavı tarihleri ve yeri daha sonra ajansın internet sitesinden yapılacağından, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ajans, herhangi bir sebep belirtmeksizin, Ajansın web sitesinde yayınlamak sureti ile son başvuru tarihinin süresini uzatmaya, mülakata çağrılacakların açıklanma tarihini değiştirmeye, sınav tarihini ve yerini değiştirmeye ve yeniden belirlemeye yetkilidir.

Yarışma sınavı daveti, Ajansın internet sitesinden yapılacağından, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yarışma sınavına girmeye hak kazanan bütün adaylar, yarışma sınavı yer ve saatinde nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunmalıdır.

Yarışma Sınavının Yapılışı

 1. Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve gerekli belgeleri zamanında Genel Sekreterliğe teslim etmiş olan kişiler yarışma sınavına alınırlar.
 2. Yarışma sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri arasından belirlenecek iki kişi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır.
 3. Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

Değerlendirme

 1. Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden yetmiştir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
 2. Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir.
 3. Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Görevlendirme

 1. Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.
 2. Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün makul bir sebep nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.
 3. Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

Personelin İstihdamı ve Deneme Süresi

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Söz konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu başkanı ya da Yönetim Kurulunun vereceği yetkiye istinaden Ajans Genel Sekreteri tarafından imzalanır.

Ajans, ihtiyaç duyduğunda personelin görev yaptığı birimi, görev yerini ve ilini değiştirebilir.

Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur.

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır

Diğer Hususlar

Ajans personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na tâbidir. Ajans hizmetleri 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci maddesindeki iş mevzuatı hükümlerine göre belirsiz süreli hizmet akdine bağlı olarak istihdam edilen uzman personel ve destek personeli eliyle yürütülür.

Başvuruda bulunan adaylar bu ilanda belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği

1 YDS ile denkliği bulunmayan YÖKDİL sınavının Ajansımız personel alım sınavında geçerli başvuru şartı olarak kabul edilmesi mevzuat uyarınca mümkün değildir.

İlana ulaşmak için tıklayınız.

Hakkında: İsmail Karaca

İsmail Karaca
Ankara Üniversitesi DTCF mezunu #Kütüphaneci #Arşivci #Dokümantalist #Editör #BilgiveBelgeYöneticisi · Ankara/Türkiye

İlginizi Çekebilecek Haberler

Türk Telekom Arşiv Yönetimi Uzmanı İş İlanı

Genel Nitelikleri: İş Tanımı: İçeriklerin arşivlenirken, gereksiz videoların ve kısımların ayıklanması, İçeriklerin arşivlenirken doğru ağaç …

Ticaret Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personel İş İlanı | Son Başvuru – 08 Kasım 2021

Ticaret Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara …

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüleyin
0
Düşüncelerinizi yorum olarak eklemek ister misiniz?x
()
x