Tapu Kadastro’daki arşiv memuru meslektaşlarımız yargıya gidiyor!

İçerisinde bulunduğumuz 21. yüzyıl “Bilgi Çağı” olarak nitelendirilmektedir. Bilgi Çağı, birey, toplum ve kuruluşların varlıklarını daha nitelikli, daha etkin ve verimli olarak sürdürüp geliştirebilmeleri için, öncelikle bilginin (enformasyonun) yaşamsal ve stratejik öneminin bilincine varılmasını, bu bilincin yaygınlaştırılmasını, aynı zamanda bilgi talep eden kullanıcılar ile bilgi kaynakları arasında daha uygun ve sistemli ilişkilerin kurulmasını öngörür. Bu durum, günümüzde gittikçe artan ve çeşitlenen bilgi kaynaklarının sağlanması, düzenlenmesi ve erişilebilmesi amacıyla hizmet veren kuruluşların stratejik önemini arttırmakta, hizmetlerini çeşitlendirmekte ve zenginleştirmektedir.

Bilgi çağının temeli olarak bilgiye erişimin sağlanabilmesi için; bilginin sağlanması, depolanması, tasnifi – sınıflanması, dizinlenmesi ve en kısa sürede hizmete sunulması bilimsel metotlar çerçevesinde yapılmaktadır. Bu işlemleri yerine getirebilmek için ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip, donanımlı “kütüphaneciler, bilgi-belge yöneticileri, arşivci, dokümantalist ve bilgi uzmanı gibi değişik unvanlarla çalışanlar tüm dünyada ‘bilgi profesyonelleri’ kategorisinde yer almaktadır. Ülkemizde ve tüm dünyada Bilgi ve Belge Yönetimi ana bilim dalı olarak kabul edilmekte ve bu doğrultuda akademik eğitim verilmektedir.

Bilgi ve Belge Yönetimi mezunları görev yaptıkları kurumlarda; bilginin karar mekanizmalarında bulunmakta, belge yönetimi sürecinin yönetilmesi, bilgi merkezlerinin tasarımı, yapılandırılması ve yönetimi için gerekli bilgi ve becerilere sahip nitelikli kişilerden oluşmaktadır.

Günümüzde kütüphane, arşiv ve dokümantasyon merkezleri birer bilgi merkezleri olup, bu merkezlerde gerçekleştirilen işlemler ve verilen hizmetler de uzmanlık düzeyinde teknik bilgi ve beceriye dayalı, bu merkezlerde çalışan bilgi profesyonelleri de teknik bilgi ve becerisi en üst düzeyde uzmanlar olmak zorundadır. Bu bilgi merkezleri teknolojinin en yoğun olarak kullanıldığı, işlemlerin ve hizmetlerin tümüyle teknolojiye bağlı olduğu kurumlardır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesindeki taşra ve merkez arşivleri, çağın şartları ve gelişen teknolojiyle birlikte klasik arşivden e-arşive geçiş dönemindedir. Kurumun gelişimi, teknolojiye uyumu, kaliteli ve hızlı hizmet sunması ancak nitelikli personel istihdamı ile mümkün olacaktır. Bu amaçla kurum bünyesine arşiv hizmetlerinin nitelikli, bilimsel ve çağdaş arşiv teknikleri doğrultusunda verilebilmesi için Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü (Kütüphanecilik, Arşivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon) mezunları istihdam edilmektedir. Bilgi ve Belge Bölümü (Kütüphanecilik, Arşivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon) mezunları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde “Arşiv Memuru” statüsünde “Genel İdari Hizmetler Sınıfında çalıştırılmaktadır. Arşiv Memurluğu kadrosu ise ortaöğretim, lise, ön lisans mezunu ve arşivcilikle alakalı mesleki eğitim almayan kişilerin atandığı bir statüdür.

Bakanlar Kurulunun, 2010/1092 karar sayısıyla “Folklor Araştırmacısı, Kütüphaneci, Arşivci, Kitap Patoloğu ve Sosyolog unvanlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinin 1. fıkrasının Teknik Hizmetler Sınıfı başlıklı II numaralı bendi kapsamına alınması; Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifleri üzerine, adı geçen Kanunun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (G) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/09/2010 tarihinde” Arşivcilerin Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında değerlendirilmesine karar vermiştir. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Üniversitelerin “Bilgi ve Belge Yönetimi” bölümünden mezun olanların Teknik Hizmetler Sınıfında yer aldığını belirtmiş ve 22/03/2012 tarih ve 013583 sayılı yazısında Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü mezunu olan Arşiv Memurlarının “Arşivci” unvanı ile eş değerliliği kabul görmüştür. Ayrıca Devlet Personel Başkanlığı’nın 12/09/2012 tarih ve 14956 sayılı görüşünde de Bakanlar Kurulu ve YÖK kararında istinaden kadro ihdası ile Genel İdari Hizmetler sınıfından Teknik Hizmetler Sınıfına geçişin yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Bakanlar Kurulu ve YÖK kararları doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kütüphaneler ile Üniversite Kütüphanelerinde ilgili bölüm mezunu personelin, unvan değişikliği ile “Teknik Hizmetler Sınıfı” kapsamına alındığı görülmektedir. Ancak bahsi geçen kararlar, kurumumuzda görev yapan ilgili bölüm mezunu Arşiv Memurları için uygulanmamış,  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesindeki Arşiv Memurları  “Genel İdari Hizmetler Sınıfında” istihdam edilmeye devam edilmiştir.

Kurumumuz bünyesinde Arşiv Memuru unvanı ile görev yapan arşivciler yani bizler, uzun zamandır bu sorunun çözülmesi için çaba sarf etmekteyiz. 2011 Yılından itibaren sorunun giderilmesi için dönemin Arşiv Dairesi Başkanları ve Genel Müdürleri ile bizzat görüşme yaparak, arşiv memurlarının teknik kadroya geçirilmesi ve kurum arşivlerinin yeniden yapılandırılması ile ilgili raporlar sunduk. Genel Müdürlüğümüzce bize söylenen; “biz kadro istiyoruz ancak Maliye Bakanlığı tarafından reddediliyor” oldu. Genel Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmeler ile birlikte çeşitli sendika ve derneklerle de görüşmelerimiz oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türk Kütüphanecileri Derneği’nin girişimi ile Millet Vekilleri üzerinden Arşiv Memurlarının, kadro ihdası ve unvan değişikliği ile ilgili kanun teklifinde bulunsak da olumlu bir sonuç alamadık.

Bütün bu girişimlerimizin ardından tüm yolları tüketerek kurumumuza bireysel dava açıp konuyu yargıya taşımak zorunda kaldık. Kurumumuzun mahkemeye verdiği cevapta iki önemli başlık altında konuyu değerlendirdiklerini gördük. Talebimizin reddedilmesi gerekçesi olarak; kurum merkez ve taşra birimlerinde “arşivci” kadrosunun bulunmadığını ve yapılan işin de teknik bir iş olmadığı yönünde savunma yapmışlardır.

Oysa ki, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde arşiv memuru unvanı ile Genel İdari Hizmetler sınıfında yer alan ilgili bölüm mezunu personelin kurumlarına açmış oldukları dava neticesinde, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Daire Başkanlığının 2011/1579 Esas ve 2012/462 Karar no.lu yazısı ile arşiv memurları Teknik Hizmetler Sınıfına alınarak “Arşivci” unvanı verilmiştir. Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin almış olduğu bu karar emsal niteliğindedir.

Kurum merkez ve taşra birimlerinde “arşivci” kadrosunun bulunmadığı ve bu nedenle olmayan bir kadroya geçişin yapılamayacağı görüşü gerçeği yansıtmamaktadır. Ülkemizde “yasal idare ilkesi” geçerli olup, İdare mevzuata uygun iş ve işlemler yapmak zorundadır. Bakanlar Kurulu Kararı bağlayıcıdır. Bu kararda İdareye herhangi bir takdir hakkı tanınmamıştır. Bakanlar Kurulu “arşivci” kadrosunun teknik hizmetler sınıfına alındığına karar verdiğine göre İdarenin Bakanlar Kurulunun bu kararına uygun işlem tesis etmesi gerekmektedir. İdare Bakanlar Kurulu kararını takiben Devlet Personel Başkanlığından teknik hizmetler sınıfında “arşivci” kadrosunun ihdasını talep ederek ilgili bölüm mezunu olan Arşiv Memurlarını bu kadroya almak zorundadır.

Kurumumuz arşiv memurlarının yaptığı iş ve işlemlerin teknik bir iş olmadığını belirtmiştir. Bu görüş de gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılan iş teknik bir iştir. Arşiv memurunun, standart dosya planının uygulanması ve denetlenmesini sağlamak, hangi konu başlıkları altında hangi belgelerin yer alacağını belirlemek, tüm tapu sicillerinin belli bir sistem dâhilinde arşivlenmesi ve kullanıma sunulmasını sağlamak, işleme esas belgelerin elektronik ortama aktarılması, elektronik ortama aktarılan belgelerin kontrol ve onay işlemleri (e-arşiv) ile fiziki arşiv işlemlerini yapmak ve 2017-3 sayılı Genelge doğrultusunda yapılan iş ve işlemlerin teknik hizmetler kapsamında olduğu açıkça görülmektedir. Kurumumuz arşiv memuru alımı yaparken KPSS tercih kitapçığında, “Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü” mezunu olmak şartını koymuş ve diğer bölümlerden mezun olanlar bu kadroyu tercih edememişlerdir.

Ayrıca ilgili Bakanlar Kurulu ve YÖK kararı doğrultusunda ilgili bölüm mezunu arşiv memurlarının, yaptığı işin teknik bir iş olup olmadığına bakılmaksızın teknik hizmetler sınıfına alınması gerekmektedir. Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün her yıl yayınlanan Kurum İdari Kurulu Toplantı Tutanağında “Arşiv Memurlarının Teknik Personel statüsünde görev yapmasının sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması” kararı alınması, aslında yapılan işin teknik bir iş olduğunu ve arşivcilerin teknik kadroya alınmaları gerektiğini göstermesi bakımından önemlidir.

Kurumumuz ilgili bölüm mezunu arşiv memurlarına teknik kadroya geçirmeyerek, 2011 yılından bu yana hak kaybı yaşamalarına sebep olmaktadır. Genel İdari Hizmetler sınıfında yer alan arşiv memurlarının en az 4 yıllık lisans mezunu olmalarına rağmen, kadro dereceleri 5. dereceden sonra ilerlememesi nedeniyle ortaokul mezunu statüsünde yer almakta, bu durum da özlük haklarımızda kayba neden olmaktadır. Aynı bölüm mezunları diğer kamu kurumlarına Teknik Hizmetler Sınıfında istihdam edilirken bizlerin Genel İdari Hizmetler sınıfında yer almamız Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır ve 02.11.2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile kamuda eşit işe eşit ücret ilkesi ile de bağdaşmamaktadır. Zira kurumumuzun bünyesinde Arşiv Memuru olarak istihdam edilen bizler, almış olduğumuz mesleki eğitim ile donanımlı ve konularında uzman kişileriz. Hem çalışmakta olduğumuz birim hem de yapmış olduğumuz iş ile alakalı olarak mesleğimizi icra ederken, birer meslek erbabı olarak kurumumuza istihdam edilmemize rağmen iş özlük haklarımızın verilmesine geldiğinde kurumumuz biz Arşivcileri vasıfsız düz memur olarak görmektedir.

Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olan bu durumun düzeltilerek ilgili bölüm mezunlarının eğitim gördükleri alana uygun olarak, 4 Temmuz 2011 tarihli KHK gereğince Teknik Hizmetler Sınıfında ihdas edilen “Arşivci” kadrolarına sınavsız olarak atanmaları gerekmektedir. Teknik Hizmetler Sınıfındaki arşivci kadrolarının açılması ve bu kadrolarda ilgili bölüm mezunlarının görevlendirilmesi hak kayıplarını giderecektir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü “Taşra Teşkilatları Görev ve Sorumlulukları Hakkında Genelge (2012-2 Sayılı Genelge)” ve “Fiziki Arşiv Standartları  (2012-8 Sayılı Genelge)” genelgelerinde uygun olan değişiklikler yapılmalıdır. 2012-2 Sayılı Genelgede “Arşiv Memuru” tanımı yapılırken, 2012-8 sayılı Genelgede ise Arşivci tanımı yapılmıştır. Bu tanımsal karışıklığın hukuken giderilmesi zaruri bir hal almıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde çalışan bizler, özlük haklarımıza ilişkin bu haksızlığın giderilmesi ve hakkımız olanı alabilmek için yargıya başvurmuş bulunuyoruz. Akademik çevreleri, Meslek Odalarını, Sendika ve Dernekler ile konuya duyarlı tüm kesimleri davamıza sahip çıkmaya ve bizlerle birlikte dayanışmaya davet ediyoruz.

Tarih: 30 Nisan 2019

Saat:11.00

Yer: İstanbul 2. İdare Mahkemesi duruşma salonu.

Mahmutbey Mahallesi 2459. Sokak No: 6 Bağcılar / İstanbul

(O-3 Güney Yan Yolu üzeri, İstoç karşısı)

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MEZUNU ARŞİVCİLER

THS Belge arşivi için tıklayınız

Hakkında: BBY Haber

Avatar
13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com

İlginizi Çekebilecek Haberler

Ertuğrul Çimen, IFLA 2023-2025 dönemi başkanlığına aday oldu

14 Haziran – 4 Temmuz tarihleri arasında 2023-2025 yılları için yapılacak Başkanlık seçiminde Türkiye’den MEF …

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Mülakatsız) 1 Sözleşmeli Kütüphaneci Alım İlanı | Son Başvuru: 14 Haziran 2022

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli …

Abone ol
Bildir
guest
4 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüleyin
Setenay Çiftçi
Setenay Çiftçi
2 yıl önce

Emeğinize sağlık başarılar diliyorum ben on yıldır kurum da arşiv memuruyum hademe yok diye stajyer den çöp dokturuldu bana

Uzman arşivci
Uzman arşivci
3 yıl önce

Sonuçtan haberi olan var mı arkadaşlar

Lale karaçalı
Lale karaçalı
3 yıl önce

Bu davada sonuna kadar arkanizdayim helal olsun size. Ne gerekiyorsa da yapmaya hazirim. Versinler haklarımızı.

Ali
Ali
3 yıl önce

Geriye dönük maaş farklarının da alınması gerekmektedir. Helal olsun sonuna kadar gidin.

4
0
Düşüncelerinizi yorum olarak eklemek ister misiniz?x
()
x