Savunma Sanayii Müsteşarlığı Proje Asistanı Alımı-Son başvuru-18 Eylül 2018

Genel 3238 sayılı Kanunun 8’inci maddesi ve 2010/285 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
esaslarınca çalıştırılmak üzere sözlü sınav (mülakat) yöntemiyle; 23 (yirmi üç) Proje
Mühendisi, 28 (yirmi sekiz) Proje Asistanı ve 9 (dokuz) Yönetici Asistanı olmak üzere
toplam 60 (altmış) adet kontenjan için aşağıda belirtilen öğrenim bölümlerinden ve
öğrenim bölümleri karşısında belirtilen kontenjan adedi kadar kadro karşılıksız sözleşmeli personel alınacaktır.

Bölümümüz bazında aşağıdaki tablodan alım yapılacaktır.

ÖĞRENİM BÖLÜMÜ
KONTENJAN ADEDİMÜLAKATA
ÇAĞIRILACAK
KİŞİ SAYISI
KPSS
ŞARTI
YDS ŞARTI
En az dört yıllık eğitim veren
üniversitelerin; Bilgi ve Belge Yönetimi,
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri,
Kütüphanecilik, Arşivcilik,
Dokümantasyon ve Enformasyon,
Matematik, İstatistik, Biyoloji, Fizik,
Kimya, Muhasebe ve Finansal Yönetim,
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi,
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret,
Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim
Sistemleri bölümleri
28140P(1) PUAN
TÜRÜNDEN
EN AZ 65
PUAN
İNGİLİZCE
ALANINDA
EN AZ D
SEVİYESİ
(EN AZ 60
PUAN)

Proje Asistanı için;
(1) Üniversitelerin tabloda belirtilen öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim
kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden mezun olmaları,
(2) 21-28 Mayıs 2017 ve 22-29 Temmuz 2018 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavlarının
(KPSS) birinden KPSS P(1) puan türünden en az 65 (altmış beş) puan almış olmaları,
(3) Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce
alanında en az 60 (altmış) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından
YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları,
gerekmektedir.
(4) Bu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul
edilmeyeceklerdir.

Başvuruda İstenen Belgeler
(1) Adaylar başvurularını; 3 Eylül – 18 Eylül 2018 tarihleri arasında Müsteşarlığın internet
adresindeki (www.ssm.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz
doldurarak, aşağıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi olan 18 Eylül 2018, Salı
günü mesai bitimine kadar (saat 18:00) sisteme yükleyeceklerdir.
(2)
a) Özgeçmişi (Adı, soyadı, öğrenim safahatı (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları ifade
edilecektir), aile durumu, iş tecrübeleri, sahip olduğu sertifikaları, hobileri gibi bilgileri
içerecek şekilde düzenlenmiş olarak).
b) Son 6 aya ait 4,5×6 ebadında vesikalık fotoğrafı.
c) Öğrenim belgesi ve Yükseköğretim Kurulu denkliği belgesi (Yükseköğretim Kurulu denkliği
ile başvuran adaylar için).
d) Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM
tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belgeyi.
e) Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacak ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır.
f) Sınava ilişkin tüm belgeler elektronik ortamda alınacaktır.
Ç. Sınav Çağrısı
(1) Başvuran adaylardan, bu ilanda belirtilen Genel ve Özel Şartları taşıyanlar arasından, KPSS
sonuçlarına göre en yüksek puana (Değerlendirme, adayların geçerli olan KPSS puanlarından
yüksek olanı ile yapılır.) sahip olandan başlanarak 5 (beş) katına kadar aday (son sıradaki
adayla aynı puanı alanlar dâhil) sınava katılmaya hak kazanacaktır.
(2) Sınava katılmaya hak kazanan adayların, KPSS puanları, sınavın yapılacağı yer, tarih ve
saatleri Müsteşarlığın (www.ssm.gov.tr) internet sitesinde ayrıca ilan edilecektir.
D. Sınav
Sınav, adayın; alan bilgisi konuları yanı sıra genel kültür, kavrayış ve anlatım yetenekleri ile
davranış gibi yetkinliklerinin ölçüleceği mülakat usulüyle yapılacaktır.
E. Değerlendirme ve Atama
(1) Sınav (Mülakat) değerlendirmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınav Kurulu
üyelerinin her bir adaya ayrı ayrı verdikleri notların ortalaması, o adayın Sınav notunu
gösterecektir. Sınavda (Mülakat) başarılı olmak için ortalama en az 70 (yetmiş) puan alınması
gerekmektedir.
(2) Adayların başarı puanı; KPSS puanı ve sınav notunun aritmetik ortalamasının alınması
suretiyle belirlenecektir.
(3) Başarı puanı en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmak suretiyle adayların başarı sırası
belirlenecektir.
(4) Bu sınav için geçerli olmak üzere, asıl olarak kazanan aday sayısını geçmeyecek şekilde yedek
adaylar belirlenebilecektir.
(5) Öğrenim bölümlerinin her biri için ayrılan kontenjan adedinin 5 (beş) katı kadar aday
başvurusu olmaması, şartları taşıyan aday bulunmaması veya yapılacak sınav sonucunda
başarılı aday bulunmaması halinde pozisyonlar için belirlenen öğrenim bölümleri arasında
kontenjanlar kaydırılabilecektir.
(6) Asıl ve varsa yedek olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayların listesi Müsteşarlığın
internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara bir bildirimde bulunulmayacaktır.
(7) Asıl olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayların vize işlemlerinin Maliye Bakanlığı’nca
yapılmasını müteakip göreve başlama tarihleri Müsteşarlık internet sitesinde tebliğ
mahiyetinde ilan edilecektir.
(8) Gerçeğe aykırı belge ve beyanı tespit edilen adaylar, sınava alınmaz, sınava alınmış olsa
bile bu adayların sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal
edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.
F. Bilgi Alma
(1) Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel Daire Başkanlığı’nın (312) 411
96 85, (312) 411 93 02 ve (312) 411 91 36 numaralı telefonlarından temin edilebilir.

Kaynak

Hakkında: İsmail Karaca

Ankara Üniversitesi DTCF mezunu #Kütüphaneci #Arşivci #Dokümantalist #Editör #BilgiveBelgeYöneticisi · Ankara/Türkiye
Yorum yapmadan önce lütfen okuyunuz!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göster
Gizle