×

Ordu Kabataş SYDV “Büro Personeli” Alacak-Son Başvuru-10.08.2017

Ordu İli Kabataş İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 1(Bir) adet “ BÜRO GÖREVLİSİ”, unvanlı personel istihdam edilecektir.

I-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
 Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.
 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
 3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
 4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak,
 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak
 6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
 8. Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Büro Görevlisi ünvanı için Üniversitelerin Lisans mezunlarından; Mühendislik Bölümleri, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme,Muhasebe, Uluslararası İlişkiler Bölümlerinden mezun olmak. – Fen ve Edebiyat Fakültesinin Sosyoloji, Psikoloji, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinden mezun olmak. – Sağlık Bilimler Fakültesinin Sosyal Hizmetler Bölümü mezunu olmak. – İletişim Fakültesinin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu olmak. – Eğitim Fakültesinin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunu olmak. Sosyal İletişim Becerisine sahip olmak, ÖSYM tarafından yapılan işe alım sürecinde geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
II- ÖZEL ŞARTLAR
1.   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak.
2.  İyi derecede bilgisayar (Windows, Word, Excel, Powerpoint v.b. ofis programları) kullanabiliyor olmak.
3.  Varsa iş deneyim belgesi.
4.  Sosyal İletişim becerisine sahip olmak, kendini iyi ifade edebilmek, öğrenmeye ve sürekli gelişime açık olma ve disiplinli çalışma alışkanlığına sahip olmak.
5-  Adayların başvuru tarihinden en az 6 ay öncesi Kabataş İlçesi sınırları içinde ikamet ediyor olması ve bu durumu belgelendirmesi.
6-  Seyahat engeli bulunmamak.
7-  En az B sürücü belgesine sahip olmak ve aktif araç kullanıyor olmak.
III-BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER:
1. Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
2. Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.
3. 2016/2017 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 Sonuç Belgesi fotokopisi
4. Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)
5. Özgeçmiş.
6. Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge.
7.  İş Talep /İşe giriş formu (Adaylar S.Y.D.Vakfından, Kabataş SYDV facebook sayfasından veya Kabataş Kaymakamlığı resmi web sitesi www.kabatas.gov.tr  adresinden temin edebilirler.)
8. Sabıkasının olmadığına dair sabıka kaydı.
9. Kabataş İlçesinde ikamet ettiğine dair yerleşim yeri belgesi.
10. Sürücü belgesi fotokopisi.(En az B Sınıfı) (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)
 IV-BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER
1- Başvuruda bulunacak adaylar, 28.07.2017 – 10.08.2017 tarihler arası Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://sosyalyardimlar.aile.gov.tr/  adresinden başvurularını yapabileceklerdir.  Posta ile yapılan başvurular geçersizdir.
2- Başvuruda bulunan adaylar 11.08.2017 tarihi mesai bitimine kadar İstenilen belgelerin teslimini Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılacaktır. Kurumumuz tarafından istenilen belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar mülakata çağrılmayacaktır.
3- Başvurusu kabul edilip evraklarını teslim eden adaylardan işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar kişi geçerli 2016 ve 2017 KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralı şekilde mülakata alınacaklardır. Mülakata çağrılacak olanların listesi Kabataş Kaymakamlığının resmi web sitesi www.kabatas.gov.tr  adresinden yayınlanacak olup, Mülakat tarihi ise ayrıca yayınlanacaktır.
V-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
 1- Kabataş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti  Değerlendirmesi sonucu  “Büro Görevlisi” olarak sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.
 2- Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.
 3-Sağlık raporu sadece mülakata girecek adaylardan istenecektir.
 4-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevin başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.
 5- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.
6- Adayların başvurdukları pozisyon için belirtilen şartlara ilişkin belgelerini Vakfa bizzat kendilerinin teslim etmesi zorunludur.
 VI -MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ
 Müracaat Yeri: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://sosyalyardimlar.aile.gov.tr/ adresinden yapılmaktadır.
 Mülakat Adresi: Kabataş Hükümet Konağı, Kabataş Kaymakamlığı Kat:3 Kabataş/Ordu
 İş talep Formu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından, Kabataş Kaymakamlığı resmi web sitesi www.kabatas.gov.tr  ve Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının  facebook sayfası Kabataş SYDV adresinden temin edilebilecektir.
 Bilgi İçin Tel : (452) 694 50 88