Diyanet İşleri Başkanlığı Arşiv Uzmanı alacak-Son Başvuru-25 Temmuz 2016

Diyanet İşleri Başkanlığı, 4-B Sözleşmeli Personel (Tashihçi, Yazma Eser Patoloji Uzmanı, Yazma Eser Uzmanı, Arşiv Uzmanı ve Mütercim-Tercüman) alacak. Başkanlığımız merkez teşkilatında bulunan;

1. Tashihçi, Yazma Eser Patoloji Uzmanı, Yazma Eser Uzmanı unvanlı boş pozisyonlara mesleki uygulamalı sınav,

2. Arşiv Uzmanı ve Mütercim-Tercüman unvanlı boş pozisyonlara 2016 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak aşağıdaki tabloda belirtilen boş pozisyon sayısının 10 (on) katına kadar çağrılacaklara Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav, sonucu başarı sırasına göre alım yapılacaktır.

Arşiv uzmanı için;

a) Yükseköğretim kurumlarının kütüphanecilik, arşiv ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerine yer veren bölümlerinden mezun olmak,

b) 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-3 puan türünden 60 veya üzeri puan almış olmak,

c) Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile 40 yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 15/07/2016 (saat 08:00) – 25/07/2016 (saat 16:00) tarihlerinde https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi üzerinden e-başvuru programı aracılığı ile 4-B Sözleşmeli Personel Alımı (SÖZPER 2016-II) e-başvuru formunu kendileri doldurduktan sonra istenen belgelerle birlikte herhangi bir il müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. Yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına istenen belgeleri getirmeleri halinde, üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

Sözleşmeli Pozisyonların Unvanı ve Sayılarına Göre Dağılımı

MESLEKİ UYGULAMALI SINAVLA  ALINACAK UNVANLAR
SIRAUNVANLARMEZUNİYET DURUMUBOŞ POZİSYON SAYISI
1TASHİHÇİLİSANS1
2YAZMA ESER PATOLOJİ UZMANILİSANS1
3YAZMA ESER UZMANILİSANS2
TOPLAM4

 

KPSS PUANINA GÖRE ÇAĞRILACAK SÖZLÜ SINAVLA ALIM YAPILACAK UNVANLAR
SIRAUNVANIKPSS MEZUNİYET DURUMUKPSS PUAN TÜRÜBOŞ POZİSYON SAYISI
1ARŞİV UZMANILİSANSKPSSP-33
2MÜTERCİM-TERCÜMANLİSANSKPSSP-315
TOPLAM18

I- Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar

A. GENEL ŞARTLAR:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

B. ÖZEL ŞARTLAR:

1. Tashihçi için;

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Türk dili ve edebiyatı, edebiyat, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği, Türkçe eğitimi, Türkçe Öğretmenliği, çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları, Arap dili ve edebiyatı bölümlerinin birinden veya dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Alanıyla ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek,

c) Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile 40 yaşını doldurmamış olmak.

2. Yazma eser pataloji uzmanı için;

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren kimya, Türk el sanatları konservasyon, restorasyon (kitap restatörü) bölümlerinden mezun olmak,

b) Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile 50 yaşını doldurmamış olmak.

3. Yazma eser uzmanı için;

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Arap, Fars dili edebiyat bölümlerinden mezun olmak,

b) Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile 50 yaşını doldurmamış olmak.

4. Arşiv uzmanı için;

a) Yükseköğretim kurumlarının kütüphanecilik, arşiv ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerine yer veren bölümlerinden mezun olmak,

b) 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-3 puan türünden 60 veya üzeri puan almış olmak,

c) Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile 40 yaşını doldurmamış olmak.

5. Mütercim-tercüman için;

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren mütercim-tercümanlık veya Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Rusça, Çince, Japonca, Korece ve Farsça yabancı dil bölümlerinin birinden mezun olmak,

b) Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Rusça, Çince, Japonca, Korece veya Farsça’dan en az B düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil belgesine sahip olmak (Denkliklerde ÖSYM tarafından belirlenen “yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri” dikkate alınacaktır.),

c) 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-3 puan türünden 60 veya üzeri puan almış olmak,

d) Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile 40 yaşını doldurmamış olmak.

– Herhangi bir sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin feshi tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 15/07/2016 (saat 08:00) – 25/07/2016 (saat 16:00) tarihlerinde https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi üzerinden e-başvuru programı aracılığı ile 4-B Sözleşmeli Personel Alımı (SÖZPER 2016-II) e-başvuru formunu kendileri doldurduktan sonra istenen belgelerle birlikte herhangi bir il müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. Yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına istenen belgeleri getirmeleri halinde, üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

2. İl Müftülüklerindeki DİBBYS (İKYS) sorumluları, adayın e-başvuru formuna girdiği bilgiler ile verdiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra aktivasyon işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların aktivasyon işlemi yapılmayacaktır. Adaya ait belgeler kontrol edilmesinin ardından aday başvuru belgesi ile birlikte adaylara iade edilecektir. (Adaya verilen sınav başvuru belgesi sınav giriş belgesi yerine geçmez.)

3. Başkanlığımız https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurmayan veya il müftülüklerinde aktivasyon işlemini yaptırmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

5. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi,

2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi, (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

3. Adayın; sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı,

– Başvuruları onaylayan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

– Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.

– Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

4. Sabıka kayıt belgesi, (Sabıka kaydı veya arşiv kaydı bulunanların mahkeme kararlarını, sınava müracaat bitiş tarihinden önce Başkanlığımızca değerlendirilmek üzere 0312 285 85 72 nolu faksa ivedi olarak göndermeleri gerekmektedir.)

5. Arşiv uzmanı pozisyonlarına başvuracak adaylardan yükseköğretim kurumlarının kütüphanecilik veya arşiv bölümlerinden mezun olmayanların yükseköğretim programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça dersleri aldığını gösterir belge (transkript vb.),

6. Mütercim-tercüman pozisyonlarına başvuracak adaylar için son 5 (beş) yıl içerisinde alınmış (2011 Sonbahar Dönemi dahil) dil puanlarını gösterir belgenin aslı ya da onaylı sureti (internet çıktılarının onaylanmış suretleri)

IV- SINAVIN YERİ VE TARİHİ

Sınav yeri ve tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

V- SINAV GİRİŞ BELGESİ

1. Sınav giriş belgeleri yapılacak gerekli hazırlıkların ardından (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresinde ilan edilecek, adaylar sınava katılacakları tarih ve sınav merkezinin belirtildiği sınav giriş belgesini aynı adresten öğrenebileceklerdir.

2. Adaylar, sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

VI- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

1. Sınav sözlü veya mesleki uygulamalı olarak yapılacaktır.

2. KPSS puan şartı aranan unvanlardaki boş pozisyonlara başvuranların ilan edilen boş pozisyondan fazla olması halinde, KPSS puan üstünlüğüne göre ilan edilen boş pozisyonun 10 (on) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Aynı KPSS puanına sahip son sırada birden fazla aday olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

3. Adaylar sınavda;

A) Genel Kültür (20 puan),

B) Genel Yetenek (20 puan),

C) Mesleki Bilgi, Beceri ve Uygulama (60 puan).

alanlarında ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

4. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

VII- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

1. Sınavlarda başarılı sayılmak için en az 70 (yetmiş) puan alınması şarttır.

2. Sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından, en yüksek puandan başlanmak suretiyle başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

3. Başarı sıralamasında sınav puanı yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik olması halinde, mesleki uygulamalı sınavla alınan unvanlar için doğum tarihi önce olana; KPSS puanı aranan unvanlar için sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana ve doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilecektir.

VIII- SINAV SONUÇLARINA İTİRAZLAR

1. Sınav sonuçları, Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylar sınav sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi üzerinden öğreneceklerdir.

2. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

3. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.

4. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

IX- YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1. Yerleşmeye hak kazanan adaylar istenilen evrakları ilgili birime teslim edeceklerdir.

2. Atama işlemleri ile ilgili hususlar daha sonra ilan edilecektir.

X- DİĞER HUSUSLAR

1. Başkanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

3. Sınav ve yerleştirme sürecinde Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

6. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir. (Bundan sonraki sınav ve yerleştirmeler için müktesep teşkil etmez.)

XI- İletişim

Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

e-mail : persis@diyanet.gov.tr

Telefon : (0312) 295 70 00

Hakkında: BBY Haber

Avatar
13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com
Yorum yapmadan önce lütfen okuyunuz!

YORUM YAP

26 Son Yorumlar

 1. Avatar

  Diyanetin aldığı arşiv uzmanlığını kazananlar kaç puanla yerleştiğini söyleyebilir mi acaba?

  • Avatar
   Arşivuzmani

   80 puanla yerleştim

  • Avatar

   Hayırlı uğurlu olsun darısı başımıza inşallah 🙂 ne zaman iş başı yapacağınız belli mi ve mülakat nasıl geçti biraz bahsedermisiniz?

  • Avatar
   Arşivuzmanı

   Teşekkür ederim 3 hafta için de başariz.Kurum diyanet olduğu için sorular osmanlica ve din üzerineydi.Kültür bakanliği için bir ölçü olmaz maalesef.

  • Avatar

   Hayirli olsun, puanin tam olarak kaçti, 80 küsur muydu, siralamami hesaplayacam da umarim 80 in biraz üstündedir

  • Avatar
   Arşivuzmanı

   Teşekkür ederim.sıralamam 75 ti daha sonra 79 a yükseldi.

 2. Avatar

  arkadaşlar bu diyanet işleri başkanlığının arşivci alımı ilgili hiç ses yok. Lütfen bilgisi olan varsa paylaşsın……………………………

  • Avatar

   Arkadaşım mülakata gitmişti. Anlattığına göre 30 kişi mülakata çağırılmış ve 30. kişinin puanı 77 küsur. Kpss p3 79 puan alan arkadaşım mülakat puanıyla birlikte 69 puan aldı ve ilk 3e giremediğini söyledi.

 3. Avatar

  Arkadaşlar merhaba, diyanet işleri başkanlığının arşivci alımı için mülakat listesi açıklandı mı acaba? Bu alımla ilgili bilgi sahibi olan varmıdır? Ben bir sonuç bulamadım da.. Hatta üzerinden kaç ay geçti başvuru yaptığımı unutmuşum 🙂

 4. Avatar

  Anlam arkadaşım kesinlikle niyetim seni kırmak yada umudunu kesmek değil, fikir vermek istemiştim sadece. Seninde dediğin gibi gerçekler acımasız, binlerce kütüphanecisiz kütüphane arşivcisiz arşivlerin olduğu gerçeği gibi. İnşallah mülakata çağırılır inşallah herhangi bir kuruma yerleşirsin ama 3 kişilik kadro için 600den fazla kişi başvuruyorsa birazda gerçekçi olmak lazım.. Hayırlısı

 5. Avatar

  Haklısın leyla doğru söylüyorsun çok yüksek alanlar kpss. Bana acımasız gerçeklere hatırlattığın için teşekkür ederim. Ama umut fakirin ekmeğidir belki olur hayırlısı.

 6. Avatar

  Ben başvurumu yaparken görevli kişiye başvuru sayısı çok fazla oldu mu dedim, ekrana bakıp türkiye geneli 600ü çoktan geçti dedi. Küçük bir şok atlattım açıkcası.. 3 kişilik kadro için 600den fazla kişi için ben başvurumu yaptım yinede 🙂 anlam arkadaşımız hevesini kırmayı hiç istemem ama ben 76 puanla pek şansımın olduğunu düşünmüyorum.. Hakkımızda hayırlısı

 7. Avatar

  kpss puanım 62 acaba beni de çağırırlar mı allahım ne olur benide mülakata çağırsınlar.

 8. Avatar

  arkadaşlar ilk aşamada internetten başvurmak yeterli mi? yoksa belgelerle müftülüğe gitmek gerekiyor mu?

 9. Avatar

  Arkadaşlar merhaba,
  ilanı yeni gördüm maalesef 🙁 25i sonmuş başvurmaya çalışıyorum ama hep hata veriyor yardımcı olabilirmisiniz? Yardım alabileceğim bir numara var mı? Siz nasıl yaptınız?

 10. Avatar

  77,50 benım 72 de arkadasım.mulakata cagırırlarmı acaba

  • Avatar

   Merhabalar,arşiv uzmanlığı sözlü mülakatında neler soruluyor?Bileniniz varsa istirham etsem söyleyebilir mi?Tecrübelerinizi paylaşır mısınız?

 11. Avatar

  Hocam çarşamba kurumu aradım saat sekiz gibi düzeltildi başvuruyu gerçekleştirdim sizlerde arayın boş bırakmayın

 12. Avatar

  titi hocam hala hata veriyor nasıl düzeltildi

 13. Avatar

  sistem onarıldı artık herkes için hayırlısı acaba fazla başvuru olur mu 67.677 puanla şansım var mı

 14. Avatar

  Hala sisteme giremiyorum ya

 15. Avatar

  bende yapamadım

 16. Avatar

  başvuru yapabilen var mı sayfa sürekli hata veriyor

 17. Avatar

  Merhaba arkadaslar ilana başvurabilen varmi kpss puanı bulunamadı diye hata veriyor sistem

 18. Avatar

  2500 civarı diye biliyorum ama kesin değil bilgin olsun

 19. Avatar

  Arkadaşlar arşiv uzmanı maaşını bilenler cevap yazabilirler mi lütfen