Şerafettin Kocaman:Kitap medeniyeti kurmuş bir milletiz

İstanbulda’daki Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Türkiye`nin en önemli, en köklü, en zengin ve en değerli kütüphanelerinden biridir. İstanbul`un merkezinde oluşu, Sahaflar Çarşısı`nın bitişiğinde bulunuşu ve İstanbul Üniversitesi`ne yakınlığı dolayısıyla en sık ziyaret edilen mekânlardandır kütüphanemiz. Muhteşem bir mazisi olan kütüphanede, mimarisiyle de göz doldurmakta, gönül okşamaktadır. Bu kütüphanede irfanımıza, kültürümüze, sanatımıza ve edebiyatımıza büyük hizmetler edilmiştir. Eski müdürlerinden İsmail Saip Sencer`den itibaren bu kütüphane ilim dünyamızın âdeta merkez noktası olmuştur. Benim hatırladığım eski müdürlerinden Muzaffer Gökman da değerli bir kültür adamıydı ve kütüphanecilik hayatını kitaplaştırmıştı. Bugün kütüphanenin başında bulunan Şerafettin Kocaman ile Beyazıt Devlet Kütüphanesi eksenli bir konuşma yaptık. Kitapseverlerin ilgiyle okuyacağını tahmin ederken, bütün şehirlerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde ve köylerimizde kütüphanelere daha çok değer verileceği inancını taşıyoruz.

YARDIM:
Beyazıt Devlet Kütüphanesinin tarihçesini sizden öğrenebilir miyiz? Bina da çok güzel. Bu binanın ilk inşa tarihinden de söz eder misiniz?

KOCAMAN:
Beyazıt Devlet Kütüphanesi; tarihte benzerine çok az rastlanabilecek bir kitap medeniyetini kurup, asırlar boyunca yaşatan ve dünyanın her tarafına ilim, kültür ve sanat alanında eserler bırakan Türk Milleti`nin, yine tarihinin aynası durumundaki İstanbul`da, tarihî bir mekân olan Beyazıt Meydanında, İstanbul Üniversitesi, Beyazıt Camii ve Sahaflar arasında. Beyazıt Meydanına bakan iki tarihi binada ilim, kültür, sanat araştırmacılarıyla ilgilenen herkese hizmet vermektedir.

Kütüphanecilik literatüründe, Beyazıt Devlet Kütüphanesi`nin amacı; `2527 sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu uyarınca ve diğer yollardan elde edilen fikir ve sanat ürünlerini, teknik işlemlerini tamamlayarak okuyucuların yararına sunmak, elverişli ortamlarda saklayarak gelecek kuşaklara ulaştırmak` olarak tanımlanmaktadır. Bunun yanında kuruluşundan bugüne kadar, imkânları ölçüsünde çeşitli kültürel etkinliklerin yapıldığı bir kültür merkezi görevini de yerine getirmektedir.

Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Türkiye`nin devlet tarafından kurulan ilk kütüphanesidir. Daha önce kütüphaneler hep vakıflar tarafından kurulur ve işletilirdi. 1869`da kütüphaneler Vakıflar nezaretinden alınıp, Maarif Nezareti bağlanınca, bu kurumlar Evkaf Nezareti`nden Maarif Nezareti`ne geçmişlerdi. Bunun üzerine zamanın aydınları bir genel kitaplık kurup, kitap okumak araştırma yapmak isteyen bütün Osmanlı aydınları için bir genel kitaplık açmak istemişlerdi. Devrin Maarif Nazırı ile Sadrazam durumu Sultan ll. Abdülhamit`e bildirdiler. Bilindiği gibi ilme ve kültüre çok önem veren ll. Abdülhamit de hemen rıza gösterdi.

Kütüphanenin kuruluş gerekçesinde; `Bazı cami, türbe ve kenar mahallerde mahv ve telef olmakta bulunan kitapların zayiinin önlenmesi, hem de ehil ve erbabının istifadesine sunulması` gösterilmiştir. Asıl nedenin ise, Sarayın İstanbul`da bir `Milli Kütüphane` kurma isteklerinin olduğudur. Bu bağlamda, padişah olan İkinci Abdülhamit`in kütüphanenin kuruluşuyla bizzat ilgilendiği, imaretin onarımı için hazine-i hassa`sından (Özel bütçesi) para verdiği, hatta kütüphanenin taban parkelerini Paris`ten getirttiği de kaydedilmektedir.

Devrin Sadrazamı Sait Paşa ile Maarif Nazırı Mustafa Paşa Saray`dan karar çıkartarak, 1501 –1506 tarihleri arasında inşa edilen Beyazıt Camii Külliyesinin imaret kısmında 27 Eylül 1882 tarihinde restorasyona başlanmasını sağlamışlardır. Restorasyonda; bugün `Kitap Okuma Salonu` olarak kullanılan kütüphanenin ilk kurulduğu bölüm, devrinin sanat anlayışına uygun süslemeleriyle bezenmiştir. Restorasyonun bitimi olan 24 Haziran 1884 tarihinde `Kütüphane-i Umumi-i Osmanî` adıyla hizmete açılmıştır. Ancak, kütüphane 1961`de toplanan VII. Milli Eğitim Şurası`nda alınan karar uyarınca ve Bakanlığın 21.6.1962 gün ve 320–637 sayılı yazılarıyla `Beyazıt Devlet Kütüphanesi` adıyla yeniden teşkilâtlandırılmıştır.

Kütüphanenin ilk açılışındaki tören sırasında henüz kütüphanede kitap bulunmadığından Sahaflar`dan temin edilen bir takım `Nâima Tarihi` bulunmuş ve boş raflara serpiştirilmiştir. Sonra da Beyazıt Camiinden getirilen kitaplar, civar tekke ve zaviyelerden toplananlar, satın alınan ve bağış yoluyla kütüphaneye giren yayınlar ile kütüphanenin koleksiyonu zenginleştirilmiştir. Ancak, kütüphanenin çeşitli yayın ve kitaplar açısından esas zenginleşme kaynağı; 1934 yılında çıkartılan 2527 sayılı `Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu` dur. Bu kanunun 8. maddesinde derleme nüshalarından yararlanacak 6 kütüphane arasında Beyazıt Devlet Kütüphanesi de kaydedilmiştir.

1934`den itibaren kütüphanenin derleme nüshalarından yararlanması sonucu okuyucu sayısı da artmış ve tek bir salonda verilen hizmet alanının genişletilmesi zorunlu hale gelmiştir. 1948 ve 1953 tarihlerinde iki ayrı Bakanlar Kurulu kararı ile külliyenin diğer bölümleri de kütüphaneye tahsis edilmiştir. Zamanla bu mekanlar da ihtiyacı karşılayamaz hale gelince, Kütüphanenin bitişiğindeki Dişçilik Okulu, Zamanının Kütüphane Müdürü Muzaffer Gökman`ın üstün gayretleriyle kütüphaneye kazandırılmış ve 1979`da başlayan restorasyon 1 Nisan 1988 tarihinde tamamlanarak, törenle hizmete açılmıştır. Modern depoları, okuma salonları ve diğer hizmet alanları ile yeni bina, okuyucu ve araştırıcılara büyük ölçüde kolaylık sağlamıştır.

Okuyucu ve araştırıcılar, kitap ve diğer araştırma materyali için kartoteklerden ve 1988 tarihinden sonra çıkmış kitaplar için bilgisayardan istedikleri bilgilere ulaştıktan sonra, bu kaynaklara göre 7 ayrı salonda çalışma imkânlarına sahiptirler. Bu salonlar: Nadir Eserler, Harita-Afiş, Görme Engelliler, Para-pul, Kartpostal, Süreli Yayınlar(Dergi), Kitap Okuma ve Gazete Okuma Salonlarıdır. Kütüphanedeki bütün materyalin bibliyografik künyelerinin en kısa zamanda bilgisayar ortamına aktarılarak, Internet vasıtasıyla hizmete sunulması gerekmektedir.

Kütüphaneden yılda ortalama 40.000 civarında araştırmacı yararlanmakta, bunun yanı sıra, yurtiçi ve yurtdışından, telefonla ya da yazılı olarak başvuran araştırıcıların ihtiyaçları da fotokopi veya CD yoluyla karşılanmaktadır. Nadir Eserler, Kitaplar, Süreli Yayınlar(Gazete-Dergi), Para-pul, fotoğraf, harita, afiş, kartpostal ve görme engelliler bölümünden yararlanmak isteyen okuyuculara son zamanlarda had safhaya varan personel sıkıntısına rağmen günün her saatinde yardımcı olunmaktadır.

Kitap Teknik hizmetleri Bölümü`nde; kitapların kontrolü, etiketlenmesi, damgalanması, demirbaş kayıtlarının yapılması, tasnif ve kataloglama işlemleri ile bu bilgileri bilgisayara yükleme gibi görevler yerine getirilmektedir. Görme Engelliler, Süreli Yayınlar ve Nadir Eserler Bölümlerinde de teknik hizmetler aynı şekilde yürütülmektedir. Ayrıca, kitap, dergi ve gazetelerin ciltlendiği, onarımlarının yapıldığı bir de cilt atölyesi bulunmaktadır.

Okuyucuların ve kütüphane personelinin dinlenme ihtiyacını karşılamak üzere arka iç bahçede kurulan kolaylık tesisleri kantin ve yemekhane bölümleri ile de hizmet verilmeye çalışılmaktadır.

Beyazıt Devlet Kütüphanesi`nde; konferans, panel, açık oturum, konser, sergi, kurs ve video gösterimi gibi kültürel ve bilimsel etkinlikler de düzenlenmekte; ayrıca isteyen kişi ve kuruluşlara aynı amaçla `Kütüphanelerde Eğitim ve Kültürel Faaliyetler Yönetmeliği` çerçevesinde etkinlikler düzenleme imkânı karşılıksız sağlanmaktadır.

Kütüphanenin kitap teknik servisine kurulan bilgisayar sistemi ile 1988`den sonra yayınlanan kitapların bibliyografik künyeleri bilgisayar ortamına aktarılmakta, isteyen okuyucuların istifadesine sunulmaktadır. Bu sistem kendi imkânlarımızla Dergi kısmında da kurulmuş, dergilerin yarısından fazlasının bibliyografik künyeleri bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Gazete ve Nadir Eserler Bölümlerinde de kurulması ve bütün kütüphane materyalinin bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması düşünülmektedir. Aynı zamanda bu bilgiler internet vasıtasıyla bütün okuyuculara yakın zamanda sunulabilecektir.

Beyazıt Devlet Kütüphanesi`nde bugün 650 bin civarında kitap mevcuttur. Bunların; 11.120`si elyazması, 50.000`i Cumhuriyet öncesi eski matbu, 53.266 adedi yabancı dillerde, kalanı da Türkçe yeni baskı kitaplardır. Ayrıca kütüphaneye bağış olarak verilmiş 100 bine yakın bağış kitabın personel yetersizliğinden kayıtları yapılamamıştır. Diğer taraftan 26.000 çeşit dergi (Osmanlı zamanında yayınlanmış dergiler de bunların içindedir.) ve Türkiye`de yayımlanan bütün gazeteler, 1.909 pul, 32.990 kartpostal, 15.000 teyp kasetine okunmuş ve CD`lere kaydedilmiş 3500`ün üzerinde sesli kitap (görme engelliler için) okuyucu ve araştırıcıların hizmetinde bulunan materyallerdir. Bütün bunların dışında devrinin önemli aydınlarından gazeteci, yazar, araştırmacı ve politikacı Hakkı Tarık Us`un vakfetmiş olduğu kütüphane, Vakfın kapanması üzerine Beyazıt Devlet Kütüphanesi`ne devredilmiştir.

1988`den 2004`e kadar kitapların bibliyografik künyeleri bilgisayara yüklenmiştir. Okuyucu ve araştırıcıların kitap istekleri bilgisayardan karşılanmaktadır.

Beyazıt Devlet Kütüphanesi`nin Tarihi binası; 1999 Marmara Depreminde büyük hasar görmüş, Aydın Doğan Vakfı sponsorluğunu üstlenerek binanın onarımı için Tabanlıoğlu Mimarlık Grubu ile anlaşarak, bir yenileme projesi yaptırtmıştır. Proje tamamlandıktan sonra İstanbul Özel İdare Müdürlüğü binanın onarımını yaptıracaktır.

YARDIM:
Kütüphane Türkiye`nin ilim, kültür ve sanat dünyasına hitap ediyor. Bugüne kadar sanırım binlerce ilim adamı buradaki kaynaklardan istifade etmiş ve halen etmeye devam ediyor. Acaba isim olarak belirtmenizi istesek, hem geçmişte hem de bugün kütüphaneye başlıca kimler gelip gitti? Bugün hâlâ kütüphaneden istifade edenler arasında ilk anda hatırladıklarınız kimlerdir?

KOCAMAN:
Beyazıt Devlet Kütüphane`si 1884 yılından itibaren okuyucu ve araştırıcılarına 124 yıldır hizmet veren ve yakın tarihin önemli bilgilerini muhafaza eden bir bilgi merkezidir. Burada çalışan o bilgilere ulaşan onları bu günün nesline kitap, dergi ve gazeteler vasıtasıyla ulaştıran yüzlerce ilim adamı, araştırmacı, yazar gelip geçmiştir. Biz aklımızda kalan bir kaçının ismini buraya alarak, konunun önemini belirtmiş olalım.

Cihat BABAN, Ziyad EBUZZİYA, Burhan FELEK, Oktay AKBAL, Akkan SUVER, Altan ÖYMEN, Mustafa GÖKMEN, İsmail EREN, Etem Ruhi ÜNGÖR, Reşid GÜRZAP(Tiyatro Sanatçısı), Necmeddin Sahir SILAN, Prof. Dr. Sabahattin ZAİM, Prof. Dr. Nihat KEKLİK, Prof. Dr. Cavit Orhan TÜTENGİL, Prof. Dr. Abdülkadir KARAHAN, Prof. Dr. İnci ENGİNÜN, Aziz NESİN, Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ, Ferit Ragıp TUNCOR, Haldun TANER, Seyfeddin ÖZEGE, Taha TOROS, Süheyl ÜNVER, Abdulbaki GÖLPINARLI, Doğan HIZLAN, Mehmed Niyazi, Mehmet Şevket EYGİ, Beşir AYVAZOĞLU, Ergun GÖZE ve daha sayamadığımız binlerce okuyucu ve araştırıcı…

YARDIM: Teknolojik gelişmeler kütüphane çalışmalarına nasıl yansıyor? Artık gazete ve mecmua ciltleri ile eski kitapların ciltlerinin filmleri kütüphane ortamında çekilebiliyor. Başka ne gibi yenilikler var bu anlamda?

KOCAMAN:
Beyazıt Devlet Kütüphanesi önemli kültür merkezidir. Elbette teknolojik gelişmeleri takip etmektedir. Eskiden gazetelerden fotokopi çekilmediği için araştırmacılar çok emek veriyorlardı. Şimdi dijital fotoğraflarını çekip bir CD olarak kendilerine vermekteyiz. Arap harfli matbu kitaplar, el yazması eserlerde aynı şekilde okuyucuya verilmektedir. Artık kütüphanemizde çok yakında internet sisteminde girecek ve bilgisayar ortamına aldığımız bütün bilgileri okuyucularımız internetten takip edebilecekler.

2008 yılında bütün yazmalar dijital ortama geçirilecek araştırmacılar, araştırmalarını kitap olarak değil bilgisayarda okuyarak yapabilecekler. Böylece el yazması eserlerimizde uzun yıllar bozulmadan araştırmacıların, sanatkârların istifadesine sunulmuş olacaktır.

YARDIM:
Beyazıt Devlet Kütüphanesi`nde Türkiye`de yayımlanmış (Osmanlı dönemi dahil) bütün gazete, mecmua ve dergilerin tam koleksiyonu acaba var mı?

KOCAMAN:
Beyazıt Devlet Kütüphanesi 1884 yılında kuruldu ve hemen etrafındaki cami, tekke zaviyelerde bulunan kitap, dergi ve gazeteler toplanmaya başlandı, gelen bağışlar kabul edildi. Yayınlar satın alındı ve 1934 yılına kadar bu şekilde devam edildi.

1934 yılında Atatürk`ün emriyle `Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu` çıktı. Bu kanunla Türkiye`de basılı ne kadar malzeme varsa birer nüshası Beyazıt Devlet Kütüphanesine geldi. Bugünkü zengin koleksiyonların oluşmasına vesile oldu.

Ancak bütün dergi ve gazeteleri hiç eksiği olmadan takım olarak toplamak mümkün olmadığı gibi, 1728–1928 döneminde 40 bin adet basılan kitaptan, gazete ve dergilerden de pek tabii eksiklerimiz vardır. Ancak kütüphanemiz araştırmacıların isteklerini önemli ölçüde de karşılamaktadır.

YARDIM:
Kütüphanenin kadrosu yeterli mi? Hangi elemanlara ihtiyaç var. Gazete koleksiyonlarını incelerken bazı ciltlerin yıprandığını görüyoruz, acaba bunlar muntazaman ciltletiliyor mu?

KOCAMAN:
Kütüphanemiz 1,5 milyona yaklaşan materyali ile çok geniş alanlarda herkese hizmet götürmeye çalışan bir müessesedir. Elbette ilim, kültür ve sanata dair kitap, dergi ve gazeteleri, harita, afiş, kartpostalları olan ve görme engellilere 3500`ün üzerinde seslendirilmiş kitapla hizmet veren bir kültür merkezinde 23 kişi ile tam ve kaliteli hizmet vermek mümkün olmaz. Ancak Bakanlığımızda bunun farkında olduğundan personelimizin sayısını arttırma gayreti içindedir. Kütüphanede kütüphaneci, güvenlik görevlisi, memur, ciltçi gibi her alanda çalışan personelimizden eksikler vardır. En kısa zamanda bunların düzeltilmesi gerekmektedir.

Pek tabii yırtılan, bozulan, eskiyen ciltler zamanla tamir edilmektedir. Ancak personel eksikliğimiz cilt içinde geçerlidir. Şu anda cilt elemanı kalmadığından ciltleri ihaleye vererek yaptırıyoruz.

YARDIM:
Yeni bütün kitaplar acaba kütüphaneye geliyor mu, sanıyorum kanunen gönderilmesi gerekiyor. Ama yazar ve yayıncılar acaba buna riayet ediyor mu?

KOCAMAN:
1934 yılında çıkarılan `Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu` na göre Türkiye`de yayınlanan bütün yayımlardan bir adedinin Beyazıt Devlet Kütüphanesi`ne gelmesi gerekmektedir. Ancak bu kanunun da yenilenmesi gerekmektedir. Yayınlar pek tabi eksik geliyor. Bu işlere bakan Derleme Müdürlüğü`nün işleri takip edecek yeterli elemanı yok. Bu bakımdan kontrolü de tam yapılamıyor.

YARDIM:
Sizin bir de görme özürlüler için kitap ve kütüphane hizmetiniz var, biraz da bundan söz eder misiniz?

KOCAMAN:
Beyazıt Devlet Kütüphanesi Görme Engelliler Bölümü, 30.03.1992 tarihinde hizmete açılmıştır.

Amacı, ülkemiz nüfusunun yaklaşık yüzde ikisini teşkil eden görme engelli bireylere, fikir ve sanat ürünlerini izlemede eşitlik sağlamak, eğitiminde destek olmak, her yaş ve seviyedeki görme engelliye yine eşit şartlar içerisinde bu hizmetleri ücretsiz sunmaktadır.

Bölümde, gönüllü okuyucular tarafından bilgisayar ortamında seslendirilen kitaplar CD`lere aktarılarak İstanbul ve Türkiye çapında ve yurtdışındaki görme engelli vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir.

1992 yılında 1 mikrofon 1 teyple hizmete başlayan bölümde ilk zamanlar imkânsızlıklar nedeniyle kasetler ödünç olarak verilir, bir kitap aynı zamanda birkaç kişi tarafından okunamazdı. Ses sanatçısı Hakan Peker`in 1998 yılında verdiği konserin geliriyle kaset çoğaltma makinesi (dublikatör) alınmış, bundan sonra seslendirilen kitaplar anında kopyalanarak verilmeye başlanmıştır, Şişli ve Levent Soroptimist Kulüplerinin temin ettiği kayıt cihazlarıyla kitaplarımız daha çok gönüllü okuyucu tarafından seslendirilme imkânına kavuşmuştur. Asım Kocabıyık Eğitim ve Kültür Vakfı`nca bağışlanan bilgisayar tarayıcı, Braille yazıcı ve yazılımlardan oluşan düzenekle 2003 yılından itibaren kasetlere okunan kitaplar dijital ortama aktarılarak mp3 formatında görme engellilerin kullanımına sunulmaya başlanmıştır. Yazar Gülten Dayıoğlu`nun ve Levent Soroptimist Kulübü`nün armağan etmiş oldukları bilgisayar donanımları Bölüm`de kayıt ve kopyalama işlemlerinin hızlandırılmasını sağlamıştır. Bölüm`e, Hanımları Eğitim ve Kültür Derneği, Lions T 118 Yönetim Çevresi gibi diğer sivil toplum kuruluşlarının da çeşitli katkıları olmuştur.

Kitaplar, şu anda Fındıklı Rotary Kulübü`nün Görme Engelliler Bölümü`ne yaptırmış olduğu 6 adet ses kayıt odasında gönüllü okuyucular tarafından dijital kayıt aygıtlarına okunmakta, okunan kitaplar CD lere aktarılarak görme engellilere ulaştırılmaktadır. `Braille embosser` makinesiyle görme engelli okurlara; kitapları, makaleleri, ders notları, istekleri doğrultusunda kabartma çıktı olarak verilmektedir. Ayrıca İstanbul Devlet Tiyatroları`nın aylık programları görme engelliler için kabartma olarak basılmaktadır.

Koleksiyonumuzda ilk önce Türk ve batı klasiklerinden örnekler, başvuru eserleri seslendirilmiş, diğer kitaplar genellikle okurların ihtiyacı ve isteği doğrultusunda seslendirilmektedir.

Ayrıca scanner ve GVZ dosya okuma programıyla kitaplar okunup sese dönüştürülmektedir.

Basın-Yayın organlarınca, Görme Engelliler Bölümü`nde yürütülen çalışmalar hakkında yapılan haberler sonrasında gönüllü başvurularında kayda değer artış görülmektedir. Kitapların seslendirilmesinde bugüne kadar yüzlerce gönüllü okuyucunun katkısı olmuştur.

1992 yılından beri Görme Engellilere hizmet vermekte olan bölümün, çeşitli imkânsızlıklara rağmen, bugünkü durumu sevindiricidir. Çünkü görme engelli okura ulaşabilmekte; görme engelli bireyin istediği kitaplar, en kısa zamanda seslendirilerek ve CD`lere aktarılmakta ve hizmete sunulmaktadır.

İstanbul`da en son nüfus sayımına göre 350–400 bin civarında görme engelli ve az gören yurttaşlarımız bulunmaktadır.

Kütüphanemiz, İstanbul`da ve yurt içinde Bakanlığımıza bağlı halk kütüphanelerine, belediyelere, derneklere, halk eğitim merkezlerine katkıda bulunarak, görme engelliler kütüphanesi kurmalarına yardımcı olmuştur. Bireylerin kitaplara daha kolay ulaşabilmesi amacıyla diğer kütüphanelerle de iletişim kurularak kitap alışverişi sağlanmaktadır.

Kütüphaneye gelemeyen okuyucularla telefon, e-mail yoluyla haberleşilerek istekleri adreslerine gönderilmektedir.

Kütüphanemizde her ay görme engellileri bilgilendirmek ve kütüphaneyi tanıtmak-öğretmek amacıyla çeşitli konularda toplantılar yapılmaktadır.

Beyazıt Devlet Kütüphanesi `Görme Engelliler Bölümü` devlet ve halkın el ele çok güzel işler başarabileceğinin güzel bir örneğidir.

Bakanlığımızca İstanbul`daki görme engellilere, seslendirilen kitapları dinlemeleri için 100 adet CD çalar dağıtılmıştır. 2007 yılında Bakanlığımızca gönderilen ödenekle kurulu düzenekler daha geliştirilmiştir.

Günümüz bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir, Görme engellilerin bilgiye erişiminde en kolay ve en yaygın ortam olan internetten yararlanabilmeleri, bilimsel ve akademik çalışmalarını gerçekleştirebilmeleri için, kullanımlarına ayrılmış bilgisayarlı düzeneklerin kurulması amaçlanmaktadır.

Kütüphanemizde seslendirilen kitaplar, Bakanlığımızın(www.kultur.gov.tr) web sitesinde görme engellilerin hizmetine sunulmaktadır.

YARDIM:
İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü`nün faaliyeti olarak yıllardan beri her Çarşamba günü bir toplantı düzenliyorsunuz. Bu toplantıları nasıl belirliyorsunuz ve kaç dalda düzenleniyor?

KOCAMAN:
Evet, kütüphanemizde her çarşamba bir konferans verilmektedir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte yapılan bir kültürel etkinliktir. Kültür ve Turizm Müdürlüğü`ne bağlı 12 ayrı merkezde yapılmaktadır. Her ay bu programlar basılıp dağıtılmakta önemli ölçüde dinleyici tarafından takip edilmektedir. Biz kütüphanemizde ayın ilk çarşamba`sında yazarın çıkan son kitabından, son çarşambası Beyazıt hatıraları konulu konferanslar vermelerini istiyoruz. Diğer iki çarşamba da ise günün mana ve ehemmiyetine konu tespit ediliyor ve konuşmacının bu konu ile ilgili konuşma yapmasını istiyoruz.

YARDIM:
Kütüphanenizdeki kültürel faaliyetler ne zamandan beri yapılıyor, geçmişte ne zaman başladı?

KOCAMAN: Kütüphanemizdeki bu kültürel etkinlerin geçmişte ne zaman başladığını soruyorsunuz. Zamanını ben de bilemiyorum. Ama 1970`lerden itibaren bildiğim Beyazıt Devlet Kütüphanesi`nde hep bu şekilde kültürel etkinlikler olmuştur şeklinde cevaplandırmam mümkün. Belki ondan yıllarca önce de bu kütüphanede kültürel etkinlikler devam etmekteydi.

YARDIM:
Kütüphanenin girişinde çok güzel sergiler de düzenliyorsunuz. Bu sergiler ne zamandan beri devam ediyor?.

KOCAMAN:
Beyazıt Devlet Kütüphanesi bir kültür merkezidir. Burada bütün kültürel etkinlikleri vatandaşlarımıza sunabilmek en büyük arzumuzdur. Bu bakımdan yıl içinde önemli konularda konferanslar düzenlemek bizim önemli görevlerimizdendir. Ayrıca, açık oturumlar, paneller, konserler, şiir günleri de faaliyetlerimiz içindedir. Bu arada bizim unutup ta değerli kültür adamlarının hatırladıkları her şeyi programımıza alıp yerine getirmeye çalışmaktayız.

YARDIM:
Gelecekte neler yapmayı tasarlıyorsunuz? Ne gibi yenilikler olacak kütüphanede?

KOCAMAN:
Beyazıt Devlet Kütüphanesi kültürel hizmetlerin tamamında vatandaşımıza hizmet etmek gereğini duymaktadır. Bunları herkesin memnun olabileceği memnuniyette verme düşüncesindeyiz. Ama bizi engelleyen tek şey Beyazıt Devlet Kütüphanesi gibi ilim, kültür ve sanat konusunda insanları uyarmayı bilgilendirmeyi, hatta yetiştirmeyi şiar edinmiş bir müessesenin hizmet edecek personel eksikliğidir.

1934 yılında çıkarılan `Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu` na göre Türkiye`de yayınlanan her yayımdan bir adedinin Beyazıt Devlet Kütüphanesi`ne gelmesi zorunlu hale getirilmiştir. İlk zamanlarda bu kanunun %90 tatbik edilirken zamanla azaldı ve çıkan yayınların %60`ı ancak kütüphaneye gelebildi. Bu yanlışlığın giderilmesi için kanunun yenilenmesi gereklidir.

YARDIM:
Cilt sanatı kitapta önemli.Geçmişte Beyazıt Devlet kütüphanesi`nde cilt sanatkârları varmış, hatta iyi bir kadro bulunuyormuş. Bugün cilt uzmanınız var mı?

KOCAMAN:
Beyazıt Devlet Kütüphanesi`nde bugüne kadar hep cilt uzmanı çalışmıştır. Her zaman da çalışması gerekir. Ancak ayrılan ve emekli olanların yerlerini dolduramadığımız için kütüphanemizde ciltçi kalmamıştır. Bu sebeple artık ciltlerimiz ihale usulü birine yaptırmamız gerektiğinden bu ihtiyacımızı da bu şekilde karşılamaktayız.

YARDIM:
Beyazıt Devlet Kütüphanesi`ni anlatan bir eser var mı? Siz böyle bir çalışmayı yapmayı düşünüyor musunuz?

KOCAMAN:
İşi bilgi ve kültür olanlar, kapılarını her zaman yeniliklere açık tutmalıdır. Tarihi binamızın onarımı bittiği zaman kütüphanedeki personel eksikliği de tamamlanırsa, en güzel hizmetler en iyi yeniliklerle birlikte verilir. Kütüphane hakkında önceki müdürlerden Hasan Duman ve Muzaffer Gökman`ın kitapları bulunmaktadır. İnşallah bundan sonra daha güzelleri okuyucularımızın hizmetine sunulacaktır. Saygılarımla…

YARDIM:
Biz de size verdiğiniz cevaplar için teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyoruz.

(`Beyazıt Devlet Kütüphanesi; Turan Emeksiz Sokak Numara 6, 34450 Beyazıt – İSTANBUL; Telefonlar: santral; (0212) 522 31 67 * müdür; 522 24 88. Md. Yard.; 519 38 83. Faks; (0212) 512 84 74. Pazar günlerinin dışında her gün 08.30`dan 17.00`ye kadar açıktır. (Saat 17.00`den sonra ve Cumartesi günü çalışmak isteyenler, çalışmak istedikleri yayınları gün ve hafta içinde ayırtmaları gerekmektedir.)

Kaynak: SanatAlemi.net

Hakkında: BBY Haber

Avatar
13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com
Yorum yapmadan önce lütfen okuyunuz!

YORUM YAP