e-BEYAS Sempozyumu-Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi,19-20 Ekim 2017,Ankara

e-BEYAS Sempozyumu’nun üçüncüsü bu yıl 19-20 Ekim 2017 tarihleri arasında Ankara’da  “Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi” ana teması ile düzenleniyor. Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara Üniversitesi Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Koordinatörlüğü, Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme Merkezi (BİL-BEM) ve Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından desteklenen, TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ana sponsorluğu veNetApp Teknoloji Limited Şirketi platin sponsorluğu ve işbirliği ile gerçekleştirilecek sempozyumun ana teması “Kurumsal Dinamikler Çerçevesinde Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi: Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar” olarak belirlenmiştir.

Sempozyumda; e-Arşiv sistemleri, dijitalleştirme ve teknolojik altyapı gereklilikleri, EBYS’ lerde teknik altyapı, yeni teknolojiler ve felaket yönetimi, TS-13298 Standardının getirdikleri ve KYS (Kurum Yeterlilik Sertifikası), bilgi yönetimi ve bilişim sistemlerinde standartlaşma, istihbarat ve bilgi yönetimi, bilgi sistemleri ve uzaktan eğitim, e-Kimlik, e-İmza, m-İmza, b-İmza ve biyometrik veri yönetimi, kurumlararası veri-bilgi-belge paylaşımı ve KEP, DETSİS, KAYSİS, İYEM uygulamaları, açık devlet uygulamaları ve çık devlet verisi, mobil uygulamalar ve bilgi yönetimi, bilgi ve bilişim güvenliği için güvenli ağlar ve bulut sistemler, siber güvenlik ve siber güvenlik stratejileri, bilgi sistemleri entegrasyonu, e-Arşiv ve EBYS entegrasyonu, bilgi sistemleri ve bilişim yönetiminin hukuki boyutları ve gereksinimler ve benzeri konular, alanlarında uzman akademisyen ve uygulamacılar tarafından ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Bilgi ve belge yönetimi alanının her geçen gün disiplinlerarası boyutu daha fazla algılanmakta ve anlaşılmaktadır. Yeni ufuklara yelken açan bilgi ve belge yönetimi alanı, bu yolculuğunda hangi disiplinlerle birlikte olacağını, olması gerektiğini öğrenmek zorundadır. Gelecek, yeni bakış açılarına, yeni yaklaşımlara, yeni uygulamalara sahip bilgi ve belge yönetimi disiplinin zirvede olacağını gösteriyor.  Bu sempozyumda ele alınacak, tartışılacak konular, yeni yaklaşımlar, sunulacak uygulama örnekleri vb. hepimizin ufkunu açacaktır.

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi kurumların iş ve işlemlerinde değişiklikler yapmasını zorunlu kılmış, gerçekleştirilmekte olan ve gerçekleştirilmiş olan işlemler elektronik ortama taşınmıştır. Bilgi ve belge yönetimi ile bilişim sistemlerindeki yenilikçi yaklaşımlar sayesinde bilgi yönetim sistemleri, bilişim sistemleri, elektronik belge yönetim sistemleri, dijitalleştirme ve e-arşiv sistemleri kurumlara kolaylık sağlamanın yanında, iş ve işlemlerini hızlı ekonomik ve verimli şekilde gerçekleştirmelerini sağlamaktadır. Söz konusu sistemlerin kurumsal yapılarda sürdürülebilir bir platformda bütünlük içerisinde yürütülmesini gerektirmektedir. Kurumsal bilgi sistemlerinin omurgasını oluşturan EBYS uygulamaları ile kurumsal bellekleri oluşturan e-arşiv sistemi ve veri merkezi sistemi uygulamaları ana ekseninde kurumsal bilgi sistemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda gereksinim duyulan tüm kurumsal bilgi sistemini bir bütünlük içerisinde birlikte çalışabilirlik boyutunu oluşturan yazılımların geliştirilmesi/kurumsallaştırılması ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması için değişen kurumsal dinamikler çerçevesinde “Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi” nin geleceği ise üzerinde durulması gereken önemli bir boyutu oluşturmaktadır.

Kurumlarda bilgi sistemleri ve bilişim yönetimi çalışmaları bilgi/belge/verilerin e-ortama taşınmasından ve yazılım/donanım sağlanmasından ibaret değildir. Bilgi sistemleri ve bilişim yönetimi, bilgi/belge/verilerin sağlanması, tanımlanması, düzenlenmesi, ilişkisel bütünlüğünün korunması, üstverilerinin belirlenmesi, erişim ilkeleri, bilgi/belge/veri değerlendirme-ayıklama-saklama-imha ve uzun süreli koruma çalışmalarını, felaket yönetimini, güvenli ve yetkilendirilmiş erişimi, diğer sistemlerle entegrasyonu içeren sürecin yönetimini gerektirmektedir.

Bu bağlamda Sempozyum, kurum ve kuruluşların gereksinimlerini karşılayacak bilgi sistemleri ve bilişim yönetiminde izlenecek yöntemlerin belirlenmesi ve kurumların gereksinimlerini karşılayacak bilgi yönetimi ve bilişim sistemi yapısının ve bileşenlerinin belirlenerek kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilecek bilgi sistemi ve bilişim yönetimi çalışmaları için farkındalık oluşturmayı ve bu alanda yol gösterici olmayı, kurumsal bilgi sistemleri ve bilişim yönetiminin geleceğini belirlemeyi ve güvence altına almayı hedeflemektedir.

Sempozyuma kamu kurum ve kuruluşları ile tüm üniversiteler davet edilmektedir. Nitekim ilgili çalışma yapan araştırmacıların, kamu kurum ve kuruluşları ile tüm üniversitelerin belge yöneticileri, arşivcileri, bilgi sistemleri ve bilişim yöneticileri ve bilgi işlem birimlerinin teknik personelinin katılımı beklenmektedir.

TASLAK PROGRAM İÇİN TIKLAYINIZ

KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ (KATILIM İÇİN ZORUNLUDUR)

Sempozyumun Ana Konuları:

 • e-Arşiv Sistemleri, Dijitalleştirme ve Teknolojik Altyapı Gereklilikleri
 • EBYS’ lerde  Teknik Altyapı, Yeni Teknolojiler ve Felaket Yönetimi
 • TS-13298 Standardının Getirdikleri ve KYS (Kurum Yeterlilik Sertifikası)
 • Bilgi Yönetimi ve Bilişim Sistemlerinde Standartlaşma
 • İstihbarat ve Bilgi Yönetimi
 • Bilgi ve Bilişim Güvenliği için Güvenli Ağlar ve Bulut Sistemler
 • Siber Güvenlik ve Siber Güvenlik Stratejileri
 • Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Eğitim
 • Mobil Uygulamalar ve Bilgi Yönetimi
 • e-Kimlik, e-İmza, m-İmza, b-İmza ve Biyometrik Veri Yönetimi
 • Kurumlararası Veri-Bilgi-Belge Paylaşımı ve KEP
 • DETSİS, KAYSİS, İYEM Uygulamaları
 • Açık Devlet Uygulamaları ve Açık Devlet Verisi
 • Bilgi Sistemleri Entegrasyonu, e-Arşiv ve EBYS Entegrasyonu
 • Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetiminin Hukuki Boyutları ve Gereksinimler

konu başlıklarında akademisyen ve uygulamacıların bilgi birikimi ve deneyimlerini paylaşmayı, kurumlar ve firmalar arasındaki diyaloğu geliştirmeyi, bilimsel ve sosyal etkileşim gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Alt Konular:

 • e-Arşiv Sistemleri Ana Kavramlar
 • e-Arşiv Yazılımlarının Geliştirilmesi
 • e-Arşiv Yazılımlarının Kurumsallaştırılması ve Sürdürülebilirliği
 • e-Arşivleme Üstveri Tanımlamaları, Üst Veri Yapısı ve Modellemesi
 • e-Arşivleme Formatları
 • e-Arşiv Sistemleri Teknik Altyapı Gereklilikleri
 • e-Arşiv Depolama Donanımları ve Teknolojik Yaklaşımlar
 • Bulut Tabanlı e-Arşiv Çözümleri
 • e-Arşiv Koruma Stratejileri-Politikaları ve Uygulamaları
 • e-Arşiv Sistemlerinde Felaket Yönetimi
 • Dijitalleştirme Teknolojisi ve Donanım Seçimi
 • Arşivlerde Dijitalleştirme Uygulamaları
 • Arşiv Belgelerinin Dijitalleştirilmesi Öncesinde İzlenecek Yol ve Yöntemler
 • Arşiv Belgelerinin Dijitalleştirilmesinde İzlenecek Yol ve Yöntemler
 • Arşiv Belgeleri Dijitalleştirme Süreçleri ve Yönetimi
 • Arşivlerde Dijitalleştirme Proje Yönetimi
 • Hassas Belgelerin Dijitalleştirilmesi
 • Medya Arşivleri ve Dijitalleştirme
 • e-Arşiv Uygulamalarında İçerik Yönetimi
 • Kültürel Mirasın Gelecek Nesillere Aktarılması
 • Dijitalleştirmenin Sosyo-Kültürel Boyutları
 • e-Arşivlemede Dünya Örnekleri
 • e-Arşiv Uygulamalarında İşbirliği ve Uyum
 • e-Arşiv Uygulamalarında Ulusal/ Uluslararası İşbirliği Çalışmaları
 • EBYS Yazılımlarının Geliştirilmesi
 • EBYS Yazılımlarının Kurumsallaştırılması ve Sürdürülebilirliği
 • EBYS Uygulamaları Yönetimi
 • EBYS’lerde Süreç Yönetimi ve Belge Yöneticilerinin Rolü
 • EBYS Yazılımları Geliştirmede Belge Yöneticilerinin Rolü
 • e-Belgelerin Özgünlük ve Bütünlüğü
 • Elektronik Belgelerin Uzun Süreli Korunması (EBYS’lerde)
 • EBYS’lerde Kullanılabilirlik ve İnsan Makine Etkileşimi
 • EBYS Donanımları ve Teknolojik Yaklaşımlar
 • EBYS’lerde Felaket Yönetimi
 • EBYS’lerde Standartlaşma ve Standartlar
 • e-Arşiv Sistemlerinde Standartlaşma ve Standartlar
 • Dijitalleştirmede Standartlaşma ve Standartlar
 • Bilgi Yönetimi ve Bilişim Sistemlerinde Standartlaşma ve Standartlar
 • TS 13298 Standardının Algılanması ve Uygulanması
 • TS 13298 Standardının Getirdikleri
 • TS 13298 Standardının Sağladığı Avantajlar ve Dezavantajlar
 • TS 13298 Standardı ve Kurum Yeterlilikleri (KYS)
 • EBYS ve e-Arşiv Sistemlerinin Birlikte Çalışabilirliği
 • EBYS ve e-Arşiv Sistemlerinin Birlikte Çalışabilirliği için Temel Gereksinimler
 • Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Eğitim
 • Bilgi Sistemi Olarak Uzaktan Eğitim Uygulamaları
 • Uzaktan Eğitim ve Bilişim
 • Uzaktan Eğitim Programları ve Bilgi Sistemleri
 • Uzaktan Eğitim Teknik Altyapı Gereklilikleri
 • Sağlıkta Bilgi Sistemleri
 • Dijital Çağda Tıbbi Dokümantasyon
 • e-Kimlik ve e-İmza
 • e-İmza
 • m-İmza
 • b-İmza ve Biyometrik Veri Yönetimi
 • Açık Devlet Verisi
 • Açık Devlet Uygulamaları
 • Açık Devlet Uygulamalarında Belge Yöneticilerinin Rolü
 • Kurumlararası Veri-Bilgi-Belge Paylaşımı
 • Veri-Bilgi-Belge Paylaşımı ve KEP (Kayıtlı Elektronik Posta)
 • DETSİS-KAYSİS-İYEM Uygulamaları
 • İstihbarat ve Bi,lgi Yönetimi
 • Bilgi ve Bilişim Güvenliği
 • Güvenli Ağlar
 • Bulut Bilişim
 • Siber Güvenlik
 • Siber Güvenlik Stratejileri
 • Bulut Tabanlı Arşivlemede Siber Tehditler
 • Bulut Tabanlı Arşivlemede Yasal Konular ve Standartlar
 • Bilgi Yönetiminde Mobil Uygulamalar
 • Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimin Hukuki Boyutları ve Gereksinimler
 • e-İmza ve Hukuki Boyutları
 • e-Belge ve Hukuki Boyutları
 • Kişisel Veriler ve Hukuki Boyutları
 • Kurumsal Veriler ve Hukuki Boyutları
 • Kamu Belgelerinde Dijitalleştirme ve Hukuksal Sonuçları
 • Dijitalleştirme ve Adli Bilişim
 • Entelektüel Mülkiyet / Telif Hakları
 • Dijitalleştirmenin Yasal Süreçlere Etkileri
 • Dijitalleştirmenin Yönetim Süreçlerine Etkileri

Hakkında: BBY Haber

Avatar
13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com

İlginizi Çekebilecek Haberler

ÜNAK Sanal Fuar, 14 – 16 Ekim 2020 #ünaksanalfuar #LibraryFest

Sektör temsilcileriyle meslektaşlarımızın buluşmalarını sağlamak için ÜNAK Derneği tarafından Sanal Fuar etkinliği düzenlenmiştir. Etkinlik internet …

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Belge Tarama Sistemi (BETSİS) Erişime Açıldı

Koronavirüs salgınının önlenmesine karşı alınan tedbirler kapsamında Devlet Arşivleri Başkanlığı’nın Ankara ve İstanbul’da bulunan araştırma …

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüleyin
0
Düşüncelerinizi yorum olarak eklemek ister misiniz?x
()
x