E-Dergi Ödemelerinde KDV %1 mi?  %18 mi?

Merhabalar,

Elektronik dergi alımı ödemelerinde, KDV oranlarındaki kafa karışıklığı devam etmektedir.  Çoğu kurum elektronik kaynağın içeriği e-dergiden oluşuyorsa KDV oranını %1 hesaplayarak ödemelerini yaptı.

Hem Bakanlar Kurulu Kararında hem de Güncel KDV Oranları Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda  satıştan bahsedilmektedir. Ayrıca aşağıda tam metnini verdiğim Özelge son paragrafında;

“- Ancak, söz konusu hizmetin, erişim hakkına sahip müşterilere belirli aralıklarla otomatik güncellemeler de yapılmak suretiyle sağlanan mevzuat setine erişim niteliğinde bir hizmet olması halinde, bu hizmetin elektronik kitap veya dergi teslimi olarak değerlendirilmesi mümkün olmayıp, % 18 oranında KDV’ye tabi tutulması,”

şeklinde yazmakta.

Yorumum:

Elektronik kaynak E-Dergiden oluşuyorsa ve arşiv hakkınız var ise yani parasını ödediğiniz yıllara aboneliğiniz bitse bile erişebiliyorsanız KDV oranı %1 fakat arşiv hakkınız yok ise yani aboneliğiniz bitince parasını ödediğiniz yıllara ulaşamıyorsanız KDV oranı %18

Karar sizlerin meslektaşlarım. Çoğu kurumun yayın alımları bütçesi kısıtlıydı KDV uygulaması bütçeyi olumsuz etkiledi. Fakat ilgili kanun, karar vb. iyi incelemek gerekiyor.

KDV kaybına neden olmanın da yasal bazı yaptırımları var. (http://ihalekutuphane.com/2017/12/09/kutuphanelerin-kdv-oranini-yanlis-hesaplamasinin-cezai-yaptirimlari/)

Son Söz:

Hepimiz ücret karşılığında çalışan insanlarız. KDV uygulamasını doğru uygulamamız bizlerin hayrına. Gereksiz riske girmeyiniz.

Sorunuz bir çalışma hayatı dilerim.

Bakanlar Kurulu Kararı (Karar Sayısı : 2007/13033)

(I) SAYILI LİSTE

8- Gazete ve dergiler (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.),

GÜNCEL KDV ORANLARI MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR

(http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/kdv-oranlari-listesi)

(I) SAYILI LİSTE

8- Gazete ve dergiler (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.) (32) bu yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerleri hariç),

Konu Hakkında Özelge:

Gelir İdaresi Başkanlığı  

Özelge: Elektronik dergi teslimlerinde uygulanacak KDV oranı hk.

Sayı: 39044742-KDV.28-1792

Tarih: 04/07/2014

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Konu: Elektronik dergi teslimlerinde uygulanacak KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz eki dilekçede,

  • Firmanızın kuruluş amacının elektronik ortamda (internette) kitap, fikri eser, mevzuatlar ve yüksek mahkeme kararlarını (içtihat) birden fazla fihrist altında endeksleyerek yayımlamak, yorumlamak, güncellemek olduğu belirtilerek, “içtihat bilgi bankası”, “mevzuat bilgi bankası” ve “hukuk eserleri bilgi bankası” adlı eserlerin elektronik olarak hem internette hem de CD lerle başta hakim, savcı ve avukatlar olmak üzere, Türkiye’deki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetine sunulduğu,

  • Söz konusu eserlerin içeriğinin basılı olarak uzun yıllardır hizmet veren ve imtiyazı kamu kuruluşlarına ait olan Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Dergileri ve Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi ile tamamen aynı olduğu,

  • İçerik, hizmet, kapsam ve yorum olarak 4 adet kamu dergisinin, firmanız hizmet ve eserlerinden hizmet arzının “elektronik ortamda” olması dışında hiç bir farkının bulunmadığı, yegane farkın hizmetin arz şeklinin olduğu,

belirtilerek, şirketinizin ana faaliyet alanı olan “Elektronik Ortamda Dergi Yayımcılığı” ürün ve hizmetlerinin pazarlanması ve satışında uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV’ye tabi bulunmaktadır.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, anılan listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

2007/13033 sayılı BKK eki;

(I) sayılı listenin 8 inci sırasında,  gazete ve dergiler (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.),

(II) sayılı listenin B. bölümünün 14 üncü sırasında, kitap ve benzeri yayınlar (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.),

yer almaktadır.

1/12/2013 tarihli ve 28838 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2013/5595 sayılı BKK ile 2/12/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 8 inci sırasına “bu yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerleri hariç)” ibaresi; (II) sayılı listenin B. bölümünün 14 üncü sırasına elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerleri hariç) ibaresi  eklenmiştir.

Buna göre,

  • Elektronik ortamda müşterilerinize sunmuş olduğunuz mevzuat setinin elektronik kitap teslimi olarak değerlendirilerek % 8 oranında KDV’ye tabi tutulması,

– Ancak, söz konusu hizmetin, erişim hakkına sahip müşterilere belirli aralıklarla otomatik güncellemeler de yapılmak suretiyle sağlanan mevzuat setine erişim niteliğinde bir hizmet olması halinde, bu hizmetin elektronik kitap veya dergi teslimi olarak değerlendirilmesi mümkün olmayıp, % 18 oranında KDV’ye tabi tutulması,

gerekmekte olup bilgi edinilmesini rica ederim.

Kazım ŞENTÜRK

Kazım ŞENTÜRK

Uludağ Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Kütüphane Müdürü. Kütüphaneci, Eski Uzman Yeni Öğretim Görevlisi 🙂
Kazım ŞENTÜRK
Kazım ŞENTÜRK

Kazım ŞENTÜRK

Uludağ Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Kütüphane Müdürü. Kütüphaneci, Eski Uzman Yeni Öğretim Görevlisi :)

You may also like...

Bir Cevap Yazın