“Arşivlerde Bilgi ve Belge Yönetimi mezunları görevlendirilsin” imza kampanyasına desteğinizi bekliyoruz.

“Arşivlerde Bilgi ve Belge Yönetimi mezunları görevlendirilsin” başlığıyla Erol Yılmaz Hocamızın başlattığı kampanyayı ilginize sunuyoruz.

Bir olalım, iri olalım, diri olalım ve hep birlikte, mesleğimizin her açıdan daha üst düzeyde kabul görmesi ve özlük haklarımızın iyileşmesi bağlamında omuz omuza verelim. ‘Bilgi’nin önemini bilen ve uzmanlığın değerine inanan kıymetli meslektaşlarımız, Kampanyamızda sizleri de yanımızda görmek istiyoruz.Anlamlı destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederiz.

Mesajıyla paylaşılan kampanya için desteklerinizi bekliyoruz.

 

[button color=”red” size=”big” link=”https://www.change.org/p/tapu-ve-kadastro-genel-m%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC-ar%C5%9Fivlerde-bilgi-ve-belge-y%C3%B6netimi-mezunlar%C4%B1-g%C3%B6revlendirilsin” icon=”” target=”true”]Kampanyayı İmzala[/button]

Milletlerin hafızası olan arşivlerde verilen hizmetlerin niteliğinin arttırılması ve işlemlerin hızlandırılması, arşivcilik eğitimini de kapsayan bilgi ve belge yönetimi alanında en az lisans düzeyinde üniversite öğrenimi görmüş bilgi ve belge yönetimi uzmanlarının yeterli sayıda görevlendirilmesine bağlıdır. Nitel ve nicel anlamda iyileşme konusunda başka bazı durumlar söz konusu olsa da, uzman personel açığının kapatılması en önemli başlıklardan biri olarak görünmektedir.

Bu durum, Osmanlı ve Cumhuriyet arşivleri bağlamında böyle olduğu gibi, önemi her geçen gün biraz daha artan ve misyonu itibariyle ülkemizin en değerli kurumlarından biri olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı arşivler noktasında da geçerlidir.

Anılan olumsuzluğun Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı arşivler çerçevesinde giderilebilmesi için, açılacak kadro ve sınavlarda, üniversitelerin bilgi ve belge yönetimi (BBY) bölümlerinden mezun bilgi ve belge yönetimi uzmanları/ kütüphaneciler davet edilmeli ve aralarından liyakat derecelerine bağlı olarak seçim yapılmalıdır.

KÜTÜPHANECİLER, KÜTÜPHANELERİN VE ARŞİVLERİN KALBİDİR!

Arşivler ve kütüphaneler, koleksiyonlarındaki bilgi kaynaklarını ve belgeleri etkin biçimde hizmete sunarak, farklı boyutlardaki araştırmalara destek ve imkân veren bilgi, eğitim ve kültür kurumlarıdır.

Söz konusu kurumlar, geçmiş dönemlere ve günümüze ait çok çeşitli tür ve biçimdeki bilgi kaynaklarını ve belgeleri sağlayıp, uluslararası yöntem ve standartlar çerçevesinde düzenleyerek, gereksinim duyan bireylere yüz yüze ve teknolojik kolaylıklar aracılığıyla uzaktan erişim yoluyla sunmaktadırlar.

Kütüphane” ve “arşiv” adlı bilgi sistemlerini oluşturan unsurlar; ‘koleksiyon’, ‘bina’, ‘bütçe’, ‘kullanıcı’ ve bu unsurların mütemmim cüzü (tamamlayıcısı) olarak uluslararası düzeyde kabul görmüş olan ‘kütüphaneci’dir.

Kütüphaneler ve arşivlerin “olmazsa olmaz”ı olarak kabul edilen kütüphanecilerüniversitelerimizin bilgi ve belge yönetimi (BBY) bölümlerinde lisans öğrenimi görmüş olan uzman ‘bilgi ve belge yöneticileri’dir.

Dört yıllık eğitim-öğretim süreci içerisinde bilgi kaynakları ve belgelerin sağlanması, uluslararası yöntem ve standartlar çerçevesinde düzenlenmesi ve etkin biçimde hizmete sunulması konusunda çok sayıda ders alan kütüphaneciler, aynı süreç içerisinde devlet arşivleri, kurum arşivleri, halk kütüphaneleri, Milli Kütüphane, özel kütüphaneler ve üniversite kütüphanelerinde stajlar yapmakta ve farklı boyutlardaki mesleki projelerde görev almaktadırlar.

Kütüphaneciler, lisans öğrenimleri süresince Osmanlı Devleti dönemine ait belgeler, güncel basılı ve elektronik belgeler, elektronik belge yönetimi, kurum arşivleri ve birim arşivleri gibi arşivcilik alanına yönelik yoğun bir ders programıyla birlikte; bilgi kaynaklarının sağlanması, düzenlenmesi ve etkin biçimde hizmete sunulması konusunda ve ayrıca, halk kütüphaneleri, okul kütüphaneleri, araştırma kütüphaneleri ve çocuk kütüphaneleri odaklı bilgi hizmetleri bağlamında öğrenim görmektedirler. Bilgi ve iletişim teknolojileri ve ortamları da, lisans programı kapsamında yer alan önemli başlıklardandır.

İçinde bulunduğumuz dönemde, ülkemizde yaklaşık yirmi üniversitede BBY bölümü bulunmakta ve bunların on tanesinde eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülerek, bilgi ve belge yönetimi uzmanları mezun edilmektedir.

Bununla birlikte, dünyanın gelişmiş ülkelerinin aksine, bu alana dair bilgi eksikliğine de bağlı olarak, ülkemizde kütüphanecilik ve arşivcilik, diğer bir ifadeyle bilgi ve belge hizmetleri, adeta herkesin yapabileceği bir “iş” olarak görülmekte ve farklı alanlarda lisans ve hatta önlisans öğrenimi görmüş kişilerin kütüphanelerde ve arşivlerde görevlendirildiği bilinmektedir.

Güncel bir durum olarak, yakın zaman içerisinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından açılan “arşiv memuru” sınavında 150-200 civarındaki kadroya iki yıllık Emlak Yönetimi (önlisans) programı mezunları davet edilmek istenmiş, kütüphanecilik çevrelerinden gelen yoğun eleştiri ve ilgili bürokratlarla yapılan görüşmeler üzerine bu çalışma yürütülmemiştir.

Bugünlerde, aynı Genel Müdürlük tarafından 264 arşiv memuru (arşivci) alımının planlandığı yönünde duyumlar alınmakta ve sosyal medyada bu kapsamda mesajlar görülmektedir.

Devletlerin gelişmesi ve kalkınması yolunda liyakatli bireylerin iş başına getirilmeleri son derece önemlidir. Bunun içindir ki, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuatta liyakat konusu açık biçimde işlenmiştir.

İş ehline verilmediğinde kıyameti bekleyin” şeklindeki ilahi hükmün de açıkça işaret ettiği gibi, işin liyakatli ve ehliyetli kişilere verilmemesi, kamu hizmetlerinin niteliksiz biçimde gerçekleşmesine yol açacak, bu ise, Türkiye’nin gelişmesi ve kalkınması noktasında büyük bir yanlış uygulama olacaktır.

Görevi, pozisyonu, unvanı ne olursa olsun, hiçbir yetkilinin aziz Türkiyemizin ve büyük devletimizin daha da büyümesi ve gelişmesine zarar verecek böyle bir yanlışlığı yapmayacağına inanıyoruz.

Bu güçlü inanç ile söz konusu 264 arşiv memuru kadrosunun, üniversitelerin BBY bölümlerinde bu göreve ilişkin konularda dört yıl süreyle yoğun bir öğrenim gören kütüphanecilere tahsis edilmesini ve açılacak sınav sonucunda en liyakatli kütüphanecilerin göreve getirilmesini talep ediyoruz.

Arşivlerin, milletlerin hafızası olduğu yönündeki evrensel gerçekten hareketle söylenecek olursa, Türkiyemizin hafızasının güçlü olması ve geçmişimizi bugüne taşırken, bugünümüzün de önümüzdeki bin yıllara verimli bir şekilde taşınabilmesi için bu talebin gereğinin yerine getirilmesi, millet ve devlet bağlamında geleceğimiz adına yaşamsal derecede önemlidir.

Güçlü bir milli hafıza için, arşiv memuru/ arşivci kadroları bilgi ve belge yönetimi uzmanı kütüphanecilere verilsin!

[button color=”red” size=”big” link=”https://www.change.org/p/tapu-ve-kadastro-genel-m%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC-ar%C5%9Fivlerde-bilgi-ve-belge-y%C3%B6netimi-mezunlar%C4%B1-g%C3%B6revlendirilsin” icon=”” target=”true”]Kampanyayı İmzala[/button]

You may also like...

Bir Cevap Yazın