Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcısı İlanı-Son Başvuru-22 Eylül 2014

(1)Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcısı unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 24 (yirmi dört) adettir. Giriş sınavını kazananların atamaları GİH sınıfından 8 ve 9’uncu derece kadrolara yapılacaktır. (2)Sınavın tüm aşamaları Ankara’da yapılacaktır. (3)Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, 20/09/2013 tarihli ve 28771 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Basın ve Enformasyon Uzmanlığı Yönetmeliği”nde yer almaktadır. Yönetmeliğe Genel Müdürlük resmi internet sitesi (www.byegm.gov.tr)üzerinden erişilmesi mümkündür.

08/09/2014 tarihinde ilana çıkan “Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcısı Alımı İlanı”nda Güzel Sanatlar (Grafik, Fotoğraf) ve Bilgi Belge Yönetimi bölümlerine başvuru olmamasından dolayı; adı geçen bölümlerin KPSS puan türlerine P3 puan türü eklenmiş ve KPSS puan barajı da (70) puana çekilmiştir (15/09/2014 tarihli güncelleme@byegm).

Sınav Grubu KadroAdedi Puan Türü TabanPuan
Bilgi ve Belge Yönetimi 3 KPSS-P3KPSS-P4

KPSS-P5

KPSS-P6

KPSS-P68

70

II-SINAVA KATILMA ŞARTLARI

(1)Sınava başvurabilmek için;

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b)01/01/2014 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

c)En az dört yıllık lisans eğitimi veren iletişim, hukuk, güzel sanatlar fakültesi (grafik ve fotoğrafçılık), uluslararası ilişkiler ile bilgi ve belge yönetimi bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) 2013 veya 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavları (KPSS) sonucunda, yukarıdaki tabloda yer alan puan türleri için belirtilen taban puanı almış olmak.

(2)Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben her alan için belirlenen en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabii tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak her bir bölüm için belirlenen kadro sayısının “20 (yirmi)” katı kadar aday “yazılı yarışma” sınavına davet edilecektir. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da “yazılı yarışma” sınavına alınacaktır.

(3)Aday adayları, başvurularını en yüksek KPSS puanlarıyla yapacaklardır. Belirtilen taban puanı aşmış olmak, sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.

(4)İlgili bölümlerden herhangi birine yeterli başvurunun olmaması halinde, diğer bölümden alım yapılabilecektir.

(5)Giriş sınavına başvuranlar KPSS puanlarına göre her bir bölüm için tek bir liste halinde sıralanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Genel Müdürlük (www.byegm.gov.tr)resmi internet sitesinden ilan edilecektir.

(6)Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı adreslere ve diğer hususlara ilişkin bilgilere de yer verilecektir.

(7)Genel Müdürlükçe daha önce yapılmış olan basın ve enformasyon uzman yardımcılığı sınavında iki defa başarısız olanlar sınava kabul edilmeyecektir.

III-BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ, BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

(1)Adaylar, 08/09/2014 tarihinden itibaren (15) gün içinde (22/09/2014 tarihi mesai saati bitimine kadar) başvurularını Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde (www.byegm.gov.tr)yer alan “İş Talep Formu“nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak yapacaktır.

(2)Adaylar yukarıda belirtilen müracaat tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinden temin ederek dolduracakları iş talep formuna aşağıda belirtilen belgeleri dijital ortamda ekleyeceklerdir.

-Lisans diploması/mezuniyet belgesi veya denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,

-KPSS sonuç belgesi,

-Nüfus cüzdanı,

-Vesikalık fotoğraf,

-Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için),

-Adli sicil kaydı,

-Adayın özgeçmişi (En fazla 150 kelime).

IV-SINAV ŞEKLİ

(1)Sınav, yazılı (çoktan seçmeli) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

(2)Çoktan seçmeli yazılı sınav aşağıda belirtilen 5 grupta yapılacaktır. Çoktan seçmeli sınav her bir bölüm için 100 sorudan oluşacak ve 100 dakika sürecektir.

(d)Bilgi ve Belge Yönetimi sınav grubundan başvuru yapacak adaylar için:

-Bilginin Organizasyonu (15 soru)

-Arşiv Yönetimi (15 soru)

-Kütüphane Otomasyonu (10 soru)

-Mesleki Etik (5 soru)

-Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemi Uygulamaları (15 soru)

-Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (15 soru)

-Bilgi-Belge Yönetimi (1 5 soru)

-Bilgi Mevzuatı (10 soru)

(3)Çoktan seçmeli sınavda kendi grubu içinden başarılı olan adaylardan, kadro miktarının 4 (dört) katı kadar aday başarı sırasına göre sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır.

(4)Yazılı sınavdan sonra yapılan sözlü sınavda adaylar;

a)Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b)Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c)Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d)Genel yetenek ve genel kültürü,

e)Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilecektir.

(5)Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı sayılabilmek için; adayın, yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az 70 puan almış olması gerekmektedir. Sınavda alınan ortalama puanlar, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlayarak en fazla kontenjan sayısı kadar adayın ataması yapılacaktır. Bu nedenle ortalama 70 ve üzeri puan alan her aday sınavı kazanmış sayılmayacaktır.

(6)Yazılı ve sözlü sınav sonucunda herhangi bir bölümden yeterli aday alınamaması halinde, eksik kalan kadro Genel Müdürlükçe uygun görülecek diğer bölümlerden atama yaparak doldurulabilecektir.

(7)Yazılı ve sözlü sınav sonucunda yeteri kadar uygun aday olmaması halinde ilan edilenden daha az sayıda kadroya atama yapılabilecektir.

V-SINAV TARİHİ VE YERİ

(1)Y azılı sınav 18/10/2014 tarihinde saat 14:00 ‘da başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.

(2)Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde (www.byegm.gov.tr)ilan edilecektir. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş ve isimleri ilan edilmiş adaylardan sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.

(3)Yazılı sınav puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazananların isimleri ile sözlü sınavın tarihi ve yeri, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

VI-KİMLİK BELGESİ

Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) bulunduracaklardır. Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.

VII-KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI

Sınavı asil veya varsa yedek olarak kazananların isimleri Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların Genel Müdürlükçe kendilerine bildirilen süre içinde Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

VIII-BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgiye, aşağıdaki telefon numaralan ile Genel Müdürlük intemet/web sayfası aracılığıyla ulaşılabilir.

Telefon Numarası: (0 312) 583 63 60/583 63 65/583 64 84 İnternet/web Sayfası:http://www.byegm.gov.trFacebook Savfası:http://www.facebook.com/BBYEGMTwitter Savfası:http://www.twitter.com/byegm Linkedin Sayfası:http: //www.linkedin.com/company/bvegm

Adres: Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No:122 Balgat/ANKARA

Kaynak: http://www.byegm.gov.tr

Hakkında: BBY Haber

Avatar
13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com

İlginizi Çekebilecek Haberler

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Mülakatsız) 1 Sözleşmeli Kütüphaneci Alım İlanı | Son Başvuru: 14 Haziran 2022

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli …

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 Kütüphaneci Alımı | Son Başvuru: 01 Temmuz 2022

  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek …

Abone ol
Bildir
guest
62 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüleyin
donovan
donovan
7 yıl önce

açıklan artık yaaa 🙁

donovan
donovan
7 yıl önce

dua edıorum surekli olsun dıye.. umut ediorum..

donovan
donovan
7 yıl önce

🙁 şu şans sadece 1 kere dönsün istiyorum kardeş.. inan çok şey istemiorum. şu istediğim ufacık bisey ya koca hayatta…

RFID
RFID
7 yıl önce

o sınavlar fasülyeden kardeşim malesef

donovan
donovan
7 yıl önce

bi kere de kazanıyım su mulakatları ya…bi daha is diye sıkayet etmıcem valla.. 🙁

donovan
donovan
7 yıl önce

mulakattan çıktım sonunda. 10 dk. kadar sürdü. Heyecanlandım tabi çünkü karşımda 9 üst yönetici vardı. Umarım jüriyi etkileyebilmişimdir.

donovan
donovan
7 yıl önce

@RFID güzel nick dostum.

Valla umarım dediğin gibidir dostum. Aslında çok şeffaf bir biçimde ilerliyor süreç.

Yalnız tabi mülakatları sen de bilirsin. Birçok şey dönüyor. Mülakatlarda ne sorabilirler diye beyin fırtınası bile yapamadık. Kimse cevap vermiyor çünkü. İlgilenmiyor.. Başka bölümlerin forumlarına bakıyorum da çoğu kişi paylaşmış. Bekliyorum stresli bir biçimde.

RFID
RFID
7 yıl önce

donovan umarım mülakaatta yarışacağın kişiler bizim bölümdendir baksana portalı falan takip ettikleri yok el altından başkalarını almazlar işallah…

donovan
donovan
7 yıl önce

açıklandı mulakatlar. 15-16 aralık. kimse ilgilenmio sanırm.

donovan
donovan
7 yıl önce

mulakat tarihleri hala acıklanmadı..

donovan
donovan
7 yıl önce

@aziz

bilgiler için teşekkürler.

Devlet arşivleri mülakat sorularını bulamadım senin dediğin.

Buraya yapıştırır mısn rica etsem bi bakalım nasıl sormuşlar.

Teşekkürler.

aziz
aziz
7 yıl önce

bu kurumun osmanlıca evrakları var onlarla ilgili çalışmalar yapılıyo tabii bu mulakatta soruyu soracak kişilerden değil bilgi kurumdaki sohbetlerden…devletarşivlerinede gittim niye beni işe almadınız dedim valla atamaların tamamını başbakanlık yaptı eskiden olsa bir iki personele kendimizin kararvermesine izin verirlerdi şimdi hakgetire dediler. geçenlerde burda devlet arşivlerini mülakat sorularını yayınlamıştım. çok farklı olacağını sanmam ama eğer gene başbakanlık merkez mülakat sonuçlarına bakmayıp kendi istediği gibi atarsa işin sonu malum…

donovan
donovan
7 yıl önce

@aziz bu bilgiye nerden ve nasıl ulaştın dostum? Forumları dolaştığımda ve sorduğumda pek az kişi mülakatla ilgili birşey söledi. Osmanlıca mı? Bilmiyorum ki.. biz o dersi görmedik hiç. Yandık o zaman. Kurumdan mı öğrendin bu bilgiyi? başka bildiğin bir şey varsa paylaşır mısın mülakatla ilgili? Teşekkürler.

aziz
aziz
7 yıl önce

OSMANLICA BİLİYORMUSUN

LAZIMMIŞ

donovan
donovan
7 yıl önce

vay arkadas

donovan
donovan
7 yıl önce

su mulakatta neler sorucaklar bi tahmin edebilsek keske..hıc mı tahmını olan yok?

Ali
Ali
7 yıl önce

Evraktekiler dilekçe konusunda size yardımcı olacaklardır, alışmışlar zaten.

T.C.
Başbakanlık Basın-Yayın Enformasyon Kurumu

5 Kasım 2014 yılında mülakat listesi açıklanan “Bilgi Ve Belge Yönetimi Uzman Yardımcılığı” sınavından aldığım puana itiraz ediyorum. Yaptığım sorulardan eminim. Doğru beklentim…, yanlış beklentim… Şaibeli bir sınav olduğunu düşünüyorum. Soru kitapçıkları açık gelmiştir, ilgili kurumun kendi personelleri de sınavın şaibeli olduğu hakkında hemfikirdir. Sınav kağıdımın tekrar incelenmesini ve sonucun tarafıma …. adresine gönderilmesini tale p ediyorum.

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

Mohikan
Mohikan
7 yıl önce

hakkıyla kazanan arkadaşlar var yani birinci olan arkadaşımız 92,5 almış buna şaibe demek gerçekten doğru mu bilemiyorum…

spray main
spray main
7 yıl önce

Ali haklısın gerçekten bende en az 75 bekliyordum ama 63 puan aldım.Şaşırdım şimdi taşları yerine oturtmaya başladım sınav sırasında soru kitapcıklarının açık olduğunu hatırladım.Şaibeli bir sınav oldu.Kim haksızlık yaptıysa dünyada işi gücü rast gelmesin.Bu arada bende itiraz dilekçesi yazacam ama sadece sonuca itiraz ediyorum tekrar incelensin diye mi yazmamız lazım.

Ali
Ali
7 yıl önce

İtiraz dilekçesi verdim, ama işe yaramayacak. Toplamda 77 kişinin çağırıldığı, (bby 9 , grafik 1, fotoğraf 0) şahibeyle dolu bir sınav ve şaibeli bir mülakat listesi. Hakkıyla giren arkadaşlar var, biliyorum. Ama kurumun 5-6 yetkilisi kurum başında olmayınca geride olanlar böyle oluyor işte. 80 almam gerekirken aldığım puan ile gözlerim fırladı. Ama bu kuruma hakkımı helal etmiyorum. Gidin evraktakilerle görüşün, kaç tane şikayet olduğunu söylesinler..

Analiz
Analiz
7 yıl önce

88. soru için yapılan değerlendirmede Milli Kütüphane’nin 1948 yılında kurulduğu şeklinde bir sonuca varmışlar fakat bu bilgi doğru değildir. Doğru cevap (29 Mart) 1950’dir. 1946 da bir şekilde kabul edilebilir ya da mantıklı bulunabilir ama 1948 kesinlikle mantıklı değildir.

İşte Milli Kütüphanenin küçük tarihçesi. (Kendi sayfasından.)

“Milli Kütüphane kuruluş çalışmaları, 15 Nisan 1946’da Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar Müdürlüğü’nde küçük bir büroda başlatılmış, kısa bir süre içinde 8000 eseri içeren bir koleksiyon oluşturulmuştur.

1 Nisan 1947’de geçici bir süre için başka bir binaya taşınılmış ve bu dönemde koleksiyon adedi 60.000’e ulaşmıştır. Söz konusu koleksiyonu hizmete sunabilmek için Ankara Kumrular sokakta bulunan ve günümüzde Ankara İl Halk Kütüphanesi’ne ev sahipliği yapan bina sağlanmış ve Milli Kütüphane, 16 Ağustos 1948’de kullanıcıya açılmıştır.

Milli Kütüphane 29 Mart 1950 tarihinde kabul edilen Kuruluş Kanunu ile yasal kimlik kazanmıştır. 18 Mayıs 1955’te kabul edilen “Milli Kütüphane’nin Kuruluşu Hakkında Kanun’a Ek Kanun” ile Milli Kütüphane bünyesinde bir Bibliyografya Enstitüsü’nün kurulması sağlanmıştır.”

donovan
donovan
7 yıl önce

mulakatta neler soruolar acaba

spray main
spray main
7 yıl önce

Sınav sonuçlarına nasıl itiraz ediyoruz acaba bilen var mı?

donovan
donovan
7 yıl önce

sonuclar acıklandı millet.

spray main
spray main
7 yıl önce

Ben cuma günü 2. kez aradım.Üniversiteye soru itirazlarını gönderdik onlardan cevap bekliyoruz.Bize ulaştığı an açıklayacağız siteden takip edin denildi.Bende yarım saatte siteye tıklamaktan yoruldum dedim yapacak bisey yok bekliyoruz dedi.Bilginize.

Ali
Ali
7 yıl önce

Devlet Arşivleri mülakatı 1 ay sonra açıkladı, basın yayında normal bekletmesi.

donovan
donovan
7 yıl önce

sonuçlar açıklandıktan 2 hafta içinde mulakatlar baslar diye tahmin ediyorum.

spray main
spray main
7 yıl önce

acaba sonuçlar açıklandıktan kaç gün sonra mülakata çağırılır?

donovan
donovan
7 yıl önce

önce itirazlar değerlendirilecek ve sonra yazılılar okunmaya başlayacak.
Valla daha çok sürer bu. Haftaya salı-çarşamba açıklanır bence. Yavas hareket ediyorlar bir de. Merak içinde kaldık yaa..

spray main
spray main
7 yıl önce

ben biraz önce aradım.Yetkili itirazlar değerlendiriliyor.Net bir tarih veremem siteden takip edin dedi.Anlayacağınız klasik cevap verdi.Siteden takip edeceğiz mecbur ne zaman açıklanacağını.

donovan
donovan
7 yıl önce

kaç puanla kapatır acep bu yazılı?

donovan
donovan
7 yıl önce

@berrak 35.soru açık ve net diil eet. sorudaki “en basta” terimi biraz muallak ollmus. (otomasyona gecmeye akrar verildiğinde öncelikle yazılım ve donanım seçimi ile karsı karsıya kalınır dior makale). Kutuphaneyi donanımla doldurmak bir seye fayda saglamadıgı ıcın 2.plana atılmalı dior. Soru karısıktı ama öncelikle yazılım ve donanım diye belirtmis makalede.

berrak
berrak
7 yıl önce

Arkadaşlar 35. Sorudada bi yanlislik olabilir mi makalede once yazilim daha sonra donanim diyo

donovan
donovan
7 yıl önce

@ali hocam 84.soru “yer almaz” olarak sorulmuştu.
ben 81, 84 ve 64.sorular için iptal dilekçesi yolladım. 12.soru da şüpheli evet. Bunun için dilekçe gönderen olmustur umarım. Cunku ben atladım 12.soruyu 🙁

@oguz hocam benim 84 net var ve ben de inanmıorum ilk 12 ye girebileceğimi. Sorular kolaydı ama yapamadık iste:( normalde 5 6 yanlıs cıkarabileceğimiz bir sınavdı..yazık oldu..

89 puan ile kapatır düşüncesindeyim.. bu kdr kolay bir sınavda 90 uzeri almamız gerekirdi 🙁 yazık.. bazı sorular cok ikilemde bıraktı bu arada…

Ve kaynaklarda geçen cumlelerin bir bolumunu soru olarak sormuslar. Bu ilginç. Rastegele bir cumleden secip koydukları cok soru vardı.. Teknik yoktu bu soru secimlerinde..

oguz
oguz
7 yıl önce

benim 86 netim var ilk 12 ye girebileceğimi sanmıyorum

Ali
Ali
7 yıl önce

http://www.byegm.gov.tr/uploads/docs/Bilgi_ve_Belge_Y%C3%B6netimi_Cevap_Anahtar%C4%B1.pdf

64.soru kesinlikle şüphelidir.

84.soru, olumlu soruldu kitapçıkta, burada yanlış çıkmış sanki.

12., 44., 45. sorular tartışmalı, hemen hemen her şık doğru olabilir. 70 altında neti olan olacağını sanmıyorum.

donovan
donovan
7 yıl önce

eheh okey 😀

umutt
umutt
7 yıl önce

bişey demeyim şimdi 🙂 kısmet

donovan
donovan
7 yıl önce

kaç netin var hocam sorması ayıp 🙂 ?

donovan
donovan
7 yıl önce

bana e-posta ya da fax okey demıslerdı. Ama ben faxladım ancak sınyal vermedıler. aradım. eposta gondericem dedım. asıl evrakı da posta ıle yollucam.

Umutt
Umutt
7 yıl önce

donovan fax kabul edilmiyormuş, posta ya da elden teslim edilmesi lazımmışş

Umutt
Umutt
7 yıl önce

tamam. bende hazırladım dilekçemi gönderiyorum…Hakkımız yenmesin ben bu iki soruyu boş bırakmıştım..doğal olarak netim düşecek 🙁

donovan
donovan
7 yıl önce

evet dostum. şu anda dilekçe gödneriyorum. 64 için. 84 için göndermiştim.

Umutt
Umutt
7 yıl önce

81. soruda bir yanlış olduğunu sanmiyorum ama 84. soruda kesinlikle yanlış ..kütüphane bilimin yöntemleri arasında hangisi yer almaz diyor..şıkların hepsi kütüphane bilimi yöntemi…doğru cevap yok şıklarda..bu soru da hatalı

Bunun kaynağıda hülya Dilek’in tezi kütüphane bilimi ve kapsamı çalışmasında 40-45. sayfalar

Umutt
Umutt
7 yıl önce

bakın 64. soru yanlış sorulmuş diye düşünüyorum çünkü A,B, D, ve E, şıklarının hepsi VTYS amaçları zaten, Turgut özsevenin veri tabanı yönetim sistemleri kitabı sayfa 12 ye bakın

ama c şıkkı işletim sistemi oluşturmak böyle bir amaç yok ama sanki asıl amaç buymuş gibi bunu doğru cevap kabul etmişler yanlış…bariz bir yanlış hemde soru kökünden kaynaklanıyor

donovan
donovan
7 yıl önce

64.sorunun kaynakçasından bakıp da soleyebilir misin cevabı? işletim sistemi oluşturmak diye gösterilmiş doğru cevap.

donovan
donovan
7 yıl önce

64.soru veritabanı bakımı ve yedeklemesi olucaktı dımı dogru cevap???
Ben 81.soru için dilekçe yazdım yolladım.
64.sorunun kaynagını bulamadığım için cevabını bilmiyorum. ama benım cevabım doğru sanırım.Sen ne yaptın cevabı hocam?
Hemen fax çekelim iptal edilsin şu 2 soru.

Umutt
Umutt
7 yıl önce

64. ve 84. sorular .. bakıp yorum yazabilir misiniz?

donovan
donovan
7 yıl önce

84.soru ve 81. soru mu? ya da hangi sorular???

Umutt
Umutt
7 yıl önce

arkadaşlar sınavda hatalı iki soru vardı, farkeden itiraz edecek olan varmı

donovan
donovan
7 yıl önce

Arkadaslar yazılı sınava girenler nasıl geçti acaba? Kaç puanla kapatır sizce?

ismail can
ismail can
7 yıl önce

08-22 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılan “Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcısı Alımı” başvuruları incelenmekte olup, yazılı sınava katılmaya hak kazananların listesi 02 Ekim 2014 tarihinde yayımlanacaktır.(kaynak:http://www.byegm.gov.tr/turkce/duyuru/basin-ve-enformasyon-uzman-yardimcisi-alimi-duyuru-4/68360)

Akval
Akval
7 yıl önce

Puanlar tahmninizce kaça kadar düşer arkadaslar bilen varmi?

ninova
ninova
7 yıl önce
sefa
sefa
7 yıl önce

Ankarada mı olacak sınav?

edayus
edayus
7 yıl önce

Benim p4 78 sıralamama baktım 5. kişiyim diğer 4 insanında puanının 80 olduğu şüpheli! Yani kısacası bu ilana başvurabilecek ancak 1-2 kişi vardır.

RAMM
RAMM
7 yıl önce

p4 puanının kaç olduğunu nasıl öğreneceğiz

Realist
Realist
7 yıl önce

bunla bişey bulmuşta … arıyor // 80 alan adam size niye iytiyaç duysunki kasımda en baba yere zaten atanır bide sizin ağız kokunuzu çekip özel sınava mı girer. Tamamen salaklıkk…

Y
Y
7 yıl önce

Geçen sene kültür bakanlığıda aynı hatayı yaptı ve p4,p8 istedi. 10 kişi almak istediler ama 5 kişi ancak aldılar, milli kütüphanedeki mülakatta.

Bu kurumda aynı hatayı yaptı. 5 kişiden fazla 80 üstü alan yoktur.
ikdb@byegm.gov.tr adresine mail attım, durumu sizde bildirin.

metehan
metehan
7 yıl önce

p4 puanı ile ilana çıklıması kötü olmuş çünkü p4 puan türünde 80 üstü alan 1 ya da 2 ancak kişi vardır.keşke p3 ile ilana çıkıp adil bir yarış olamsını sağlasalar daha isabetli olurmuş.

RAMM
RAMM
7 yıl önce

benim puanım p3 81 ama burada p3 yok bilgisi olan varmı

ibrahim
ibrahim
7 yıl önce

bu puan türüne ve puana sahip bölüm mezunu arkadaşımız varmı acaba

62
0
Düşüncelerinizi yorum olarak eklemek ister misiniz?x
()
x