Sosyoloji Derneği’nden YÖK’e THS ile ilgili dilekçe

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

 Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) 2010/4 sayılı kararıyla, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda (DMK), Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (GİHS)’nda yer alan kütüphaneci, arşivci, kitap patoloğu ve sosyolog unvanlarının; YÖK’ün daha önceki kararlarına paralel olarak ve ayrıca arkeolog, antropolog, etnolog, istatistikçi vb. unvanlara değer ve emsal gösterilerek, Teknik Hizmetler Sınıfı (THS)’na alınmasına karar verilmiştir. Ancak, Devlet Personel Başkanlığı ücretlerin düzenlenmesi amacıyla 09/08/2011-16861 tarih/ sayılı yazısında, kurumunuzdan kütüphaneci, arşivci, kitap patoloğu, sosyolog vb. unvanların “Mesleki Teknik Yüksek Öğrenim” olup olmadığı, THS’na alınan diğer bölümlerle birlikte Sosyoloji Bölümü’nün de Teknik Bilimler Lisansiyeri sayılıp sayılamayacağı konusunda kurumunuzdan görüş istemiştir.

 10.02.2010 tarihli YÖK kararında açık şekilde ifade edilerek eş değer ve emsal olarak gösterilen Arkeolog, İstatistikçi vb. mesleklerin sahip oldukları özlük haklarına sosyologların da sahip olmasının bir zorunluluk olduğu kanısındayız. Bu anlamda YÖK kararına dayanarak, 644 Sayılı KHK’da, THS’ye dahil edilen sosyologlar için talep edilen “Mesleki Teknik Öğrenim” görüşünün, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 14.10.1988 günlü E:1987/41, K:1988/45 sayılı kararıyla, THS’de yer almak için zorunlu olan bu şartın ücretlerin belirlenmesi sırasında değil de, bir hizmet sınıfına dahil edilip edilmemesine ilişkin kararın öncesinde tartışılarak sonuçlanan bir konu olduğu, dava neticesinde karara bağlanmıştır. Dolayısıyla YÖK’ün sosyologların görmüş oldukları öğrenimi bu cihette değerlendirerek sosyologları Teknik Hizmetler Sınıfına aldığına hiç kuşku yoktur. Hülasa 644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Teknik Hizmetler Sınıfına geçen bu unvanın, Mesleki Teknik Yüksek Öğrenim olarak kabul edildiği, kanun lafsına bağlanmıştır. Buna paralel olarak mesleki teknik öğrenim görmüş olan birinin teknik bilimler lisansiyeri sayılması da kaçınılmazdır.

 THS’ye geçişte yasal tüm prosedürleri tamamlanmış olan sosyologların özlük haklarının düzenlenmesi için ihtiyaç duyulan bu görüş vesilesiyle tekrar ifade edilmelidir ki, gerek öğretim programlarının ve içeriklerinin mesleki teknik bir yükseköğrenim olduğu ve bunun hizmet sınıfı değişikliği için ön koşul olup, o koşulun yerine getirildiği, gerekse alanda ve kamu kurumlarda yaptıkları iş ve sundukları hizmetlerin niteliklerinin, işgücün temininde yaşanan zorluğun ve iş riskinin yüksekliği göz önüne alındığında bu hizmetin şüpheye yer bırakmaksızın teknik bir hizmet olduğunu; bu görüşün, sosyologların mesleki kuruluşu olan Sosyoloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından da kabul edildiğini, bu nedenle ihtiyaç duyulan görüşe daha önce aldığınız kararlarla çelişmeyecek ve sosyologları mağdur etmeyecek bir yanıtın verilmesi gerektiğini, bilgilerinize saygılarımla sunarım.03/02/2012

 Prof. Dr. Birsen GÖKÇE

 Sosyoloji Derneği Başkanı

 EKLER:

 1) Sosyologların Hizmet Sınıfı Değişiklik Süreci

 2) T.C. Devlet Personel Başkanlığı’nın YÖK’e Verdiği Cevap Yazısı

 3) Danıştay Karar Örneği

Kaynak: http://www.sosyologlar.org/

Yazar Profili

Avatar
BBY Haber
13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı;

Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir.

http://www.bbyhaber.com

Hakkında: BBY Haber

Avatar
13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com
Yorum yapmadan önce lütfen okuyunuz!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göster
Gizle