Mevlana Kalkınma Ajansı İş İlanı-Son Başvuru-6 Ekim 2017

T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda, 5449 sayılı Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak yarışma sınavı ile “1 adet iç denetçi (Konya), 2 adet destek (BBY’den 1) personeli (Konya) ve 12 adet uzman personel (10 adet Konya- 2 adet Karaman)” istihdam edilecektir.

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ25 Eylül 2017
SON BAŞVURU TARİHİ6 Ekim 2017
SINAV TARİHİ17-18 Ekim 2017
BAŞVURU YERİŞeyh Sadrettin Mahallesi
Feritpaşa Caddesi
No:18  Meram/KONYA
Tel: (332) 236 32 90Faks: (332) 236 46 91
İnternet adresiwww.mevka.org.tr

1.ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

Türk Vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak,
Erkek adaylar için askerliğini yapmış, askerlikten muaf olmak veya en az 1 yıl süre ile tecil ettirmiş olmak,
Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,
Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.

DESTEK PERSONELİ (1 ADET) İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Taşınır Kayıt ve Arşiv Sorumlusu İçin Aranan Şartlar

Üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak,
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’nda KPSS 3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
Kamu veya özel kesimde; en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve belgelemek. Bu şartı taşıyanlar KPSS’ye girmiş olmak şartından muaftırlar,
Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak, askerlikten muaf olmak veya 1 yıl süre ile tecil ettirmiş olmak.
Taşınır kayıt ve arşivleme sistemlerinin yürütülmesi konularında mesleki deneyim sahibi olmak ve MS Office programlarını etkin olarak kullanabilmek.

Taşınır Kayıt ve Arşiv Sorumlusu İçin Tercih Nedenleri

İletişim ve organizasyon becerileri güçlü olmak,
Bilgi ve Belge Yönetimi, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Kurumsal Dijital Arşiv konularında eğitim almış olmak ve/veya deneyim sahibi olmak ve belgelemek,
MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek,
(B) Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.

DESTEK PERSONELİ İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

İş Talep Formu,
Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,
Üç adet vesikalık fotoğraf,
KPSS puanı ile başvuracak adaylar için KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,
T.C. Kimlik numarası içeren imzalı nüfus cüzdanı fotokopisi,
Özgeçmiş,
İş tecrübesi ile başvuracak personel adayları için, SGK hizmet döküm belgesi veya hizmet belgesi,
Adayın iş talep formunda belirttiği diğer bilgileri (iş deneyimi, alınan eğitimler vb.) destekleyici belgelerin aslı veya onaylı sureti,
Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (aslı veya onaylı sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi),
Sınava başvuru sırasında ibraz edilen belgeler adaylara iade edilmeyecektir. Belgelendirilmeyen hususlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Başvuru Tarihi: Başvurular 25 Eylül 2017 günü başlayacak ve 6 Ekim 2017 saat 17.30’da sona erecektir.
Başvurular, belirtilen tarihler arasında olmak kaydı ile hafta içi saat 9.00-17.30 arasında kabul edilecektir. Hafta sonu ve resmi tatil olan gün ve saatlerde başvuru kabul edilmeyecektir.
Başvuru Şekli ve Yeri: Yukarıda sayılan belgelerin, Mevlana Kalkınma Ajansı “Şeyh Sadrettin Mahallesi Feritpaşa Caddesi No: 18 Meram/KONYA” adresine en geç, sınav ilanında belirtilen son başvuru tarihi ve saatine kadar elden veya posta yolu ile teslim edilmesi şarttır. Son başvuru tarihi ve saatinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Faksla veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı, sınav ilanı çerçevesinde yapılan başvuru sayılarını dikkate alarak başvuru ve sınav tarihinde değişiklik yapabilir. Sınav ilanı ile ilgili yapılacak değişiklik veya düzeltmeler www.mevka.org.tr internet adresinden adaylara duyurulacaktır.

SINAVA ALINACAKLARIN TESPİTİ, İLANI VE SINAVA GİRİŞ

Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe, ilanda belirtilen şartlar ve tercih nedenlerine göre değerlendirildikten sonra sözlü yarışma sınavına katılabilecekler, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının internet sitesinde (www.mevka.org.tr) ilan edilecektir. Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının en fazla 4 katına kadar aday sınava çağırılabilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sözlü yarışma sınavına girmeye hak kazanan adayların, sınav tarihinde, T.C. Kimlik numaralarını içeren nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi ile hazır bulunmaları gerekecektir.

Herhangi bir başvuru alanında sıralamaya giremeyen uzman personel adayları diğer bir başvuru alanında sözlü sınava çağırılacak yeterli aday olmaması durumunda yüksek puandan başlamak üzere sözlü sınava çağrılabilir.

Yarışma sınavı 17-18 Ekim 2017 tarihlerinde T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı-Şeyh Sadrettin Mah. Feritpaşa Cad. No: 18 adresinde yapılacaktır.

DEĞERLENDİRME

Yarışma sınavı sözlü olarak gerçekleştirilecektir. Sınav Kurulu üyeleri tarafından sözlü sınavda, KPSS ve yabancı dil başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, tecrübe ve bilgi birikimi, tercih nedenine uygun iş deneyimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alınarak her adaya ayrı ayrı not verilecektir. Ajans, ihtiyaç duyduğunda personelin görev yaptığı birimi, görev yerini ve ilini değiştirebilecektir.

Sözlü sınav başarı notu, 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş)’tir. Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Ancak sözlü sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise personel alınacak bölüm/birim için en yüksek puan alan aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Başarılı adaylar arasından sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, her bir pozisyon için 1 yedek aday belirleyebilir.

Asıl adayın göreve başlamaması halinde yedek aday istihdam edilir. Sözlü sınavda yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

İş tecrübesi ile istihdam edilecek personelin sayısı Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 10. Maddesinde yer alan “KPSS’ye girme şartı aranmaksızın doğrudan sözlü sınavla alınacak uzman personel sayısı, Ajansın toplam uzman personel sayısının yüzde ellisini aşamaz” hükmü gereğince Ajansın sınav değerlendirme tarihindeki toplam uzman sayısına göre değişebilecektir.

SINAV SONUCUNUN DUYURULMASI

Sınav sonucu Ajansın internet sitesinde ilan edilir.

Sonucun yazılı olarak tebliği sadece sınavda başarılı olan asil adaya göreve başlama çağrısı ile birlikte yapılır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

ÇALIŞMA KOŞULLARI

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreter’in önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılacaktır.

Personel, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tâbidir.

Ajans’ta göreve başlayacak personele verilecek ücret, 375 sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin Ek 11 inci maddesi doğrultusunda belirlenecektir.

İlan metnine; 26.02.2016 Tarih ve 29636 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik” de yer alan Geçici Madde 10 gereği, KPSS ile başvuracak adaylar için; OSYM tarafından 2016 yılında yapılan KPSS dikkate alınmayacağı hususu ile ÖSYM tarafından 2017 KPSS puan türlerinde yapılan değişiklikler eklenmiştir.

İş Talep Formu

İlanı Bildiren:Cengiz Samancı

Hakkında: BBY Haber

13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com
Yorum yapmadan önce lütfen okuyunuz!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir